Biocev ve Vestci…

Biocev ve Vestci…

5.11.2013

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2013 Na základní kámen centra BIOCEV poklepal i Rusnok

Stavba BIOCEVu začala. 7.října  proběhlo, za účasti předsedy vlády
v demisi Jiřího Rusnoka, slavnostní poklepání na základní kámen vědeckého
centra.

Bezmála 25.500 m2 nových laboratoří a dalších pracovních prostor pojme v budoucnu na 600
zaměstnanců, z toho 450 vědeckých pracovníků včetně téměř dvou stovek
studentů magisterských a doktorských programů 1. lékařské fakulty a
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
„Důraz na vzdělání, vědu a výzkum je
zásadní pro konkurenceschopnost, rozvoj a trvale udržitelný růst v našem
regionu. Já osobně spatřuji silný a nevyužitý potenciál ve spolupráci veřejného
a soukromého sektoru. Zde máme stále velké rezervy. Centrum BIOCEV je jedním
z významných projektů, který tyto rezervy odstraňuje,“
zahájil slavnostní akt premiér Jiří Rusnok.

 

Biotechnologie a biomedícina

Projekt BIOCEV společně realizuje 7 partnerských institucí, šest
výzkumných ústavů Akademie věd ČR a Univerzita Karlova v Praze
reprezentovaná 1. lékařskou a Přírodovědeckou fakultou. „Velmi
nás těší, že zakládáme tak prestižní a významný projekt. Centrum velmi dobře
využijeme v rámci našich doktorských i magisterských studijních programů.
Navíc počítáme s tím, že díky centru BIOCEV se nově zaměříme i na
experimentální biotechnologie a biomedicínu,“ uvedl
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy
v Praze.

 

BIOCEV letos

v říjnu zároveň oslavil rok od zahájení prvního výzkumného programu
Funkční genomika. Ačkoliv se nové centrum ve Vestci teprve staví, vědcům bylo
umožněno zahájit výzkum prozatím na svých mateřských institucích. Výzkumná
náplň programu Funkční genomika přilákala do Prahy řadu vědců z ciziny,
např. z Kanady, Austrálie, Belgie, Německa či Indie. Další výzkumné
programy BIOCEV byly zahájeny v průběhu letošního léta. Jedná se o čtyři
výzkumné programy: Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie
a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj
léčebných a diagnostických postupů. Ve všech výzkumných programech
aktuálně pracuje na 280 zaměstnanců.


Základní je synergie

Vědecký program BIOCEV je založen právě na vzájemných synergiích všech pěti
výzkumných programů. Díky společným výzkumným projektům bude možné odhalit
příčiny chorob, jako např. poruchy funkce jater a různých nádorových,
neurologických a imunitních onemocnění a zaměřit se na personalizaci a
individualizaci léčby, která je budoucností moderní medicíny. Spojení výzkumu v
oblasti biomateriálů s výzkumem kmenových buněk pak povede ke konstrukci
tkáňových náhrad jako např. srdečních chlopní a cévních náhrad, které budou pro
organizmus přijatelnější a výrazně tak sníží nežádoucí důsledky léčby podávané
po transplantacích.
V novém výzkumném centru ve Vestci budou vědeckým pracovníkům k dispozici
i špičkové a výkonné přístroje, které budou sdruženy v jednotlivých
servisních laboratořích, tzv. core facilitách. Tyto laboratoře se mají
v budoucnu stát významnými národními centry vědecké spolupráce.

 

28.5.2013 BIOCEV se brzy začne stavět. Co čeká obec?

Obří vědecké centrum BIOCEV, které bude sídlit
ve Vestci, se začne stavět v červnu. Momentálně se ukončuje výběrové
řízení, potencionální dodavatelé stavby již odevzdali své cenové nabídky.
Začátkem června by měl být znán výsledek, na konci června začne stavba. S ní
jsou spojené i povinnosti pro obec Vestec. „Máme několik úkolů – rozšířit
čistírnu odpadních vod, vystavět chodník v Průmyslové a také zapracovat na
rozšíření linky 326,“ vypočítává místostarostka Eleni Ziková. Na první dvě akce
přispěje sám BIOCEV, autobusy bude obec platit sama. „Posílíme linku 326 o
deset spojů, které budou jezdit v trase Opatov – BIOCEV, nebudou tedy
zajíždět do Jesenice,“ vysvětluje místostarostka. K posílení dojde během
roku 2014, pravděpodobně na podzim. Nová stanice bude v blízkosti hypermarketu
Albert. 

 

1.11.2012  BIOCEV zahajuje svoji činnost

Při příležitosti spuštění prvního výzkumného programu
„Funkční genomika“ byl dnes slavnostně zahájen projekt BIOCEV. BIOCEV patří
mezi šest schválených velkých projektů, které se v budoucnu mají stát
centry excelentní vědy u nás i v Evropě. Výzkumný program centra BIOCEV je
zaměřený na moderní a rychle se rozvíjející oblasti vědy – biomedicínu a
biotechnologie, a propojuje základní a aplikovaný výzkum. Očekává se, že
výsledky vědeckého výzkumu budou v budoucnu využitelné pro vývoj nových
léků či nových léčebných a diagnostických postupů. Prostředky
na vybudování centra získaly společně výzkumné ústavy Akademie věd ČR a
Univerzita Karlova v Praze z Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace.

Na tiskové konferenci se k projektu vyjádřili předseda Akademie
věd ČR profesor Jiří Drahoš ,profesor Václav Hampl, rektor
Univerzity Karlovy , profesor Václav Hořejší, ředitel Ústavu
molekulární genetiky AV ČR a předseda Rady BIOCEV. ministr školství profesor
Petr Fiala

 

Hlavním cílem projektu BIOCEV je poskytnout renomovaným výzkumníkům
adekvátní zázemí pro inovativní výzkum, stimulovat podmínky pro špičkovou
vědeckou práci v České republice a podpořit národní i evropský rozvoj
biomedicíny, a na ni navázaného biotechnologického průmyslu. To potvrzuje i ministr
školství profesor Petr Fiala: „Česká republika cíleně podporuje
projekty vzniku špičkových výzkumných center jako je BIOCEV, u nichž
přepokládáme výsledky evropské nebo světové úrovně a uplatnění stovek vědců,
kteří by jinak z naší země odcházeli. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že
podpora skutečně kvalitní vědy se dlouhodobě vyplácí, protože výsledky
využitelné v praxi v medicíně nebo v průmyslu přinášejí konkrétní
impuls domácí ekonomice a umožňují obstát v mezinárodní soutěži.“

 

Ačkoliv samotné centrum ve Vestci ještě nestojí, podařilo se v průběhu
uplynulého roku na Ústavu molekulární genetiky zformovat pod vedením doc.
Radislava Sedláčka mezinárodní vědecký tým a zahájit první výzkumný program
BIOCEV „Funkční genomika“. Funkční genomika je obor, který se na základě
znalosti sekvencí genomu snaží definovat funkce jednotlivých genů. K detailnímu
studiu funkčních aspektů genomu vědci vyvíjejí a používají myší a potkaní
mutantní modely. „Primárním cílem našeho programu je hledání konkrétních
funkcí genů v komplexitě celého organismu. Detailní poznání funkcí
jednotlivých genů je zásadní pro pochopení podstaty mnoha nemocí a pro hledání
a vývoj nových léčebných postupů. Tento obor se ve světě velmi dynamicky
rozvíjí a v současné době do něj investuje velké úsilí i prostředky mnoho
předních vědeckých institucí a farmaceutických firem. Během následující dekády
by měla být naprostá většina savčích genů primárně popsána a připravena
k další detailní charakterizaci,“ popisuje docent Sedláček,
vedoucí výzkumného programu Funkční genomika.

V rámci tohoto výzkumu se vědci zaměřují především na konkrétní funkci
vybraných genů při závažných onemocněních, jako jsou poruchy reprodukce,
kardiovaskulární onemocnění, metabolické choroby včetně onemocnění jater,
chronické záněty střev či rakovina tlustého střeva. Právě poslední dvě
onemocnění jsou v naší populaci velmi častá a v četnosti výskytu
rakoviny tlustého střeva Česká republika dlouhodobě obsazuje první příčky
v Evropě.

Spolu s výzkumným programem rozvíjí docent Sedláček národní výzkumnou infrastrukturu České centrum
fenogenomiky (tzv. myší kliniku), která v rámci centra BIOCEV zahrnuje
řadu servisních laboratoří. Toto specializované centrum bude sloužit
kmenovým vědeckým týmům BIOCEVu, ale know-how a výzkumný servis bude
poskytovat i zahraničním vědeckým pracovištím a soukromému sektoru. Jedním
z modulů centra, který je již plně funkční, je transgenní laboratoř
produkující specializované, geneticky upravované myší modely. Tyto modely
slouží jako nástroje pro výzkum funkce genů pro českou i pro mezinárodní
vědeckou komunitu. Právě České centrum fenogenomiky se se svým programem a
kapacitou již začleňuje mezi světově uznávané výzkumné instituce, které se
podílejí na mezinárodním programu „Encyklopedie funkcí savčích genů“. Jedná se
o společný program, zaměřený na primární popis funkcí všech genů během
následujících deseti let.

Jedinečné možnosti výzkumu v programu Funkční genomika a v Českém
centru fenogenomiky lákají vědecké pracovníky z celého světa.
K vědeckému týmu doc. Sedláčka se připojili vědci z Austrálie,
Kanady, Německa, Polska či Turecka a rovněž i úspěšní čeští vědci, kteří se
vracejí do České republiky po dlouhodobých pobytech v prestižních
institucích ve světě, jako např. na Harvardově univerzitě nebo v Max F. Perutz
Laboratories ve Vídni.

 

 

Biocev je již realitou, bude ve Vestci. Tento projekt získal dotaci od Evropských fondů. Více informací je ZDEZDE a ZDE.

Obec Vestec by se již v blízké budoucnosti mohla stát moderním centrem vědy v České republice a nabídnout pracovní příležitosti jako pro vysoce kvalifikované odborníky, tak také pro obslužný personál. V naší obci by mělo stát Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV).

BIOCEV je projektem právě těchto dvou nejprestižnějších českých výzkumných institucí a je zaměřený na významné a rychle rozvíjející biotechnologické a biomedicínské obory. Projekt je připravován šesti ústavy AVČR a Univerzitou Karlovou v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj proinovace 2007 – 2013 v prioritní ose 1, Evropská centra excelence a měl bybýt celý financován z evropských fondů regionálního rozvoje.

Již v roce 2005 zakoupila AV ČR pozemky v našíobci o rozloze 5,5 ha právě za účelem výstavby BIOCEVu. Na těchto pozemcích bydo roku 2013 mělo vyrůst centrum s celkovou plochou cca 28 tis. M2, zaměstnávající až 700 osob.

Po dokončení se BIOCEV zapojí do celoevropských sítí výzkumných infrastruktur a Vestec se tak stane jedním z evropských center výzkumu a vývoje. Odborný program BIOCEVu je tvořen pěti oblastmi, které jsou synergicky orientovány na biotechnologie a biomedicínu. Výsledky plynoucí z výzkumné práce prováděné v BIOCEVu budou mít zásadní dopad na ty nejdůležitější oblasti lidského života, jakým jsou např. lidské zdraví nebo životní prostředí. Výzkum BIOCEVU bude zaměřen mimo jiné na funkci jednotlivýchgenů a vliv poruch těchto funkcí na vznik nejrůznějších onemocnění (např.cukrovky, neplodnosti, nádorových onemocnění). Odhalení genů odpovědných za tyto dnes bohužel již běžné choroby představuje jednu z největších výzev současného biomedicínského výzkumu. Nedílnou součástí projektu BIOCEV je také výchova a vzdělávání nových mladých vědců, což je jeden ze zásadních předpokladů nejen udržitelnosti samotného centra, ale i růstu kompetence celé ČR a přechodu ke znalostní ekonomice. Zaměření centra podnítí vznik nových studijních oborů, budou se zde organizovat mezinárodní kurzy i školení českých vědeckých pracovníků.

Projekt BIOCEV pomůže nejen zviditelnit obec, ale přinese také rozvoj dalších aktivit v obci. Jednou z dalších možných investic, které by měly na výstavbu BIOCEVu navázat, je vznik Národnícho biotechnologického a biomedicínského centra, které by výsledky výzkumu BIOCEVu aplikovalo do praxe.

Webová prezentace Biocevu je ZDE.

Více fotografií ve Fotogalerii ZDE.