Informationen aus der Diskussion über das Vestec-Zentrum

Děkujeme všem zúčastněným za konstruktivní diskuzi k návrhu nové „návsi“ (náměstí) v projektu Vestec Centrum. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, přinášíme shrnutí.

Diskuze se týká území poblíž vestecké pošty, jehož strategická poloha přímo vybízí k možnosti vytvoření centrální části obce, ve které by mohly být soustředěny služby pro občany – pošta, obecní úřad, veřejné prostranství a různé prodejny či služby. Území dnes patří soukromému investorovi, který je ochotný vést s obcí diskuzi a upravit svůj stavební záměr ve prospěch vesteckých občanů.

Území je rozděleno do 3 částí – z pohledu od Vestecké by mohl vzniknout nejprve veřejný prostor s budovou obecního úřadu, za nimi pak uzavřený blok s bytovými domy, dále středová část s bytovými nebo řadovými domy a jižní část s rodinnými domy. Všechny tři části jsou v návrhu oddělené sítí komunikací s napojením na Vesteckou.

Fotogalerie projektu Vestec Centrum – prezentovaného dne 21.10. 2021

Na veřejné diskuzi prezentoval projekt projektant zastupující investora a také městský architekt (a autor oponentury k původnímu návrhu) zastupující obec Vestec. V návrhu bylo zejména prezentováno:

  • vyčlenění budovy obecního úřadu do samostatného objektu v severní části lokality (nejblíže Vestecké) se společenským sálem v podkroví budovy
  • vytvoření zpevněného veřejného prostoru (náměstí) okolo navrhovaného objektu obecního úřadu (protější strana ulice Vestecké zůstane beze změny zatravněna)
  • umístění komerčního prostoru podél veřejného prostoru (výběr služeb dle potřeb občanů)
  • snížení výškových budov ze 4NP na 3NP a přidání zelených střech na bytové domy (z důvodu zadržování vody v krajině či snižování teploty)
  • řešení pro všechny tři části celé lokality vzájemně oddělené sítí komunikací

V diskuzi bylo přítomnými zejména připomínkováno:

  • velká dopravní zátěž na Vestecké (starosta obce k tomuto bodu připomněl, že dlouhodobým cílem vedení obce je maximálně omezit tranzitní dopravu např. obyvatel Jesenice právě přes Vesteckou např. i díky nově vybudované světelné křižovatce)
  • bytové domy ve středové části by měly být změněny na rodinné domy (s tím ale investor a vlastník pozemku nemusí souhlasit)
  • komunikace v nové oblasti by neměla být propojena s jižní lokalitou – ul. Erbenova (zachována by mohla být průjezdnost jen pro cyklisty a pro pěší)
  • přidání vodního prvku na zpevněnou náves a přesnější schéma rozmístění mobiliáře

Napadlo vás k prezentovanému projektu něco dalšího? Své podněty nám můžete sdělit písemně až do 30.11. 2021. Na základě všech podnětů bude vytvořen a znovu veřejně prezentován upravený projekt.

Shodnou-li se občané a investor na podobě projektu Vestec Centrum s navrženým veřejným prostranstvím s centralizovanými službami, musí dojít i ke změně územního plánu tzv. zkráceným způsobem. Současný územní plán dovoluje investorovi postavit např. rodinné domy o 3 bytových jednotkách či polyfunkční dům s komerčními prostory.

Nenechme si uniknout tuto asi jedinou šanci, jak vytvořit v naší obci důstojné centrum.