Jednací řád finančního výboru obce Vestec

Článek I

Úvodní ustanovení

 
 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., §117,odst.2, zřizuje zastupitelstvo obce finanční výbor.

 1. Členy finančního výboru jsou občané obce. Členem finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
 2. Počet členů finančního výboru je pět. Členy finančního výboru volí zastupitelstvo.
 3. V čele finančního výboru stojí předseda, který je současně členem zastupitelstva obce.
 4. Člen finančního výboru může na členství ve finančním výboru kdykoliv rezignovat a to písemnou formou. Rovněž může být na základě usnesení zastupitelstva z této funkce odvolán. Toto ustanovení platí v plném rozsahu i pro předsedu finančního výboru.
 5. Finanční výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá finanční výbor zastupitelstvu obce.

 

 

Článek II

Jednání finančního výboru

 
 
 1. Výbor se schází ke svému jednání dle potřeby. Jednání svolává a řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
 2. Výbor při jednání rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
 3. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který potvrzuje podpisem předseda, případně člen výboru, který jednání řídí. Zápis z jednání výboru je předán všem členům výboru a zastupitelstvu obce.
 4. V případě kontrolní činnosti prováděné finančním výborem je o provedené kontrole pořízen zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Finanční výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
 5. Na jednání finančního výboru může být předsedou přizván člen kontrolního výboru, nebo komise, starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanec obecního úřadu, případně jiné osoby.
 6. Pokud výbor předloží návrh k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce, řídí se postupem upraveným jednacím řádem zastupitelstva.

 

 

Článek III
Náplň činnosti finančního výboru
 
 
 1. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 2. Plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, zejména :

 

– spolupracuje při sestavování finančních plánů a rozpočtů obce se zaměřením na hodnocení požadavků kladených na rozpočet výdajů a objektivní hodnocení reálnosti budoucích příjmů

– v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje k rozborům hospodaření podle rozpočtu a návrhům na změny schváleného rozpočtu, zejména v případech, kdy dochází k překračování výdajů s důsledkem hrozby vzniku schodku v hospodaření obce

– provádí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém hospodaření, a to jak ve výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby v části příjmové

– spolupracuje při získávání dalších finančních zdrojů ze všech směrů, například dotačních titulů

– vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok

– vyjadřuje se k majetkovým transakcím, k přijímaným úvěrům, půjčkám a nebo návratným finančním výpomocem

– v návaznosti na hospodaření s rozpočtem, komise sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy obce, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení, vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků.

 

 

Článek IV

Závěrečné ustanovení

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce

 
 
únor 2007