Krajinný plán

Krajinný plán

6.10.2014

26.6.2014 Fotografie z projednávaní krajinného plánu ZDE

         Krajina obce Vestec je v první
řadě unikátní krajinou. Ale krajina každého sídla je naprosto neopakovatelná a
jedinečná, platí to i pro obec Vestec. Jsou tady místa velmi hodnotná,
zajímavá, najdou se i plochy poškozené, a také krajiny  kterým se říká všední nebo každodenní.
Výjimečnou je krajina obce Vestec právě tím, že leží na hranici velké Prahy a
tlak rozvoje velkoměsta na území obce je enormní. Současně ale blízkost
velkoměsta umožňuje obyvatelům Vestce užívat výhody Prahy, je zde dostatek
příležitostí k zaměstnání, lepší přístup ke vzdělání, ke kulturním
aktivitám. Přitom obyvatelé Vestce mohou dále žít ve svých domech a zahradách
vesnického charakteru. Mezi obyvateli Vestce a obyvateli pravého a
vzdálenějšího venkova je   jeden velký
rozdíl: zdejší lidé si uvědomují vrůstání své obce do organizmu velkoměsta a
srůstání s ním, nenávratný zánik původní krajiny, a to co zbylo, by rádi
zachovali  a  intenzivně využívali.Je to jejich domov.

         Snaha o zachování fragmentů původní
krajiny, zakotvit ochranu tohoto prostoru v územním plánu a legislativě,
možnost žít v krajině, je hlavním důvodem zadání této územní studie
s názvem Krajinný plán v době, kdy vypracování Krajinného plánu není
povinnou součástí územně – plánovací dokumentace a metodika koncepce uspořádání
krajiny ve smyslu znění Stavebního zákona ještě stále není jednoznačná.

         Zpracování této studie je další část
práce, kterou musíme udělat pro obnovu krajiny. Jsme na začátku této cesty. Je
také pokračováním díla, které již bylo vykonáno. Je nástinem dalších možností
jak si zlepšit svoji krajinu ve které žijeme a budou žít také naše děti.

         Proto také spolupráce a konzultace
s občany se vine celým zpracováním studie a cílem je vytvořit dokumentaci
naprosto srozumitelnou pro každého občana.

 

Co to je zelená
infrastruktura

Cílem
Zelené infrastruktury je vytvořit infrastrukturu s přírodními,
polopřírodními, užitkovými či urbanistickými krajinnými strukturami, která
přispívá k zachování biologické rozmanitosti a dalších
environmentálních faktorů přičemž společnosti poskytuje cenově příznivé
a udržitelné služby.  Je to
iniciativa Evropské komise.
Rozhodující odpovědnost za projekty zelené infrastruktury nesou členské
státy, tedy i Česká republika, obzvláště orgány regionálního a místního
plánování. EU hraje při podpoře zelené infrastruktury hlavně podpůrnou úlohu.
Koncepci zelené infrastruktury je nutné neprodleně účinně začlenit zejména do
následujících oblastí: zemědělství a lesnictví, ochrana přírody, vodní,
rybářská a regionální politika, politika soudržnosti, územní plánování,
politika v oblasti změny klimatu, povodní a sucha, dopravní
a energetická politika, civilní ochrana a využívání půdy, a do
příslušných finančních nástrojů EU.
Zelená infrastruktura má dvě základní
dimenze – jednu širší, územní, kdy vytváří vlastní kontinuální systém vzájemným
průnikem hodnotných přírodních ploch, hydrologické sítě, prostupnosti krajiny a
veřejných prostranství.