Ochrana os. údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů s ochranou osobních údajů souvisejících, Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Obec Vestec, IČ: 00507644, se sídlem Vestecká 3, 252 50 Vestec, dále jen „Obec Vestec“.

Můžete nás kontaktovat na emailu podatelna@vestec.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 313 035 501.

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Obec Vestec jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová

e-mail: anna.komeiserova@ksak.cz

tel.: + 420 777 023 415

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendy, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat zejména občany obce Vestec, zpracováváme následující osobní údaje občanů pro níže uvedené účely zpracování:

kategorie/agenda zpracovávaný osobní údaj kategorie subjektu údajů kategorie příjemců údajů účel zpracování doba zpracování*
Výběrová řízení – volná pracovní místa Identifikační údaje, adresa, výpis z rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení, životopis Účastníci výběrových řízení (uchazeči o zaměstnání) Obec Vestec, členové výběrových komisí Zajišťování agendy výběrových řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno, ponechán jen zápis z jednání komise a to po dobu 10 let.
Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (MŠ) Identifikační údaje, adresa, dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis, popř. jiné údaje uchazeči uvedené Účastníci výběrových řízení Obec Vestec,členové výběrových komisí Zajišťování agendy výběrových řízení ředitelů příspěvkových organizací Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno, ponechán jen zápis z jednání komise a to po dobu 10 let.
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Identifikační údaje, adresa Žadatelé o informaci Obec Vestec, odvolací orgán Poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či částečném odmítnutí žádosti Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Seznamy voličů Identifikační údaje, adresa Občané Vestce, občané jiné členské země EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území Vestce, kteří o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, občané, kterým svědčí právo zápisu do zvláštního seznamu voličů Obec Vestec, zdravotnická či jiná obdobná zařízení, okrskové volení komise Realizace aktivního volebního práva po dobu pobytu občana ve Vestci
Volební komise Identifikační údaje, adresa Členové voleních komisí Obec Vestec Organizační a technické zajištění a zabezpečení voleb (místních referend) Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Vydávání voličských průkazů Identifikační údaje, adresa Žadatelé o voličský průkaz Obec Vestec Realizace aktivního volebního práva Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Zápis do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb – zákon o střetu zájmu Jméno a příjmení, datum a místo narození Veřejní funkcionáři Ministerstvo spravedlnosti Evidence v registru oznámení – plnění zákonné povinnosti Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Stížnosti a petice Identifikační údaje podatele, adresa podatele stížnosti nebo členů petičního výboru a osob uvedených na podpisovém archu petice, popř. jiné osobní údaje jimi uvedené Stěžovatelé, podavatelé petic, členové petičního výboru Obec Vestec, členové rady Obec Vestec, popř. další orgány (podle obsahu petice či stížnosti) Vyřizování petic a stížností Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Silniční správní úřad Indetifikační údaje, adresa, kontaktní údaje: telefon Účastníci řízení Obec Vestec, Policie ČR, Obecní policie, žadatel Vedení agendy silničního správního úřadu Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Ověřování podpisů Identifikační údaje, adresa, nahlížení do OP či jiného dokladu Žadatelé o ověření podpisu Obec Vestec Ověření pravosti podpisu na listině Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Agenda Czech Point Identifikační údaje, adresa, rodné číslo, číslo OP nebo jiného dokladu Žadatelé o výpis z registrů a rejstříků, Obec Vestec, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra Vydání výpisů z registrů a registrů Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Evidence obyvatel (ohlašovna) Adresa místa trvalého pobytu, údaje o jeho změně a zrušení Občané Vestce Obec Vestec, Ministerstvo vnitra Splnění zákonné povinnosti – evidence obyvatel Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi Rady OÚ a zasedáními zastupitelstva Identifikační údaje, adresa, kontakt (telefon, e-mail) Zaměstnanci Obec Vestec, členové Rady a zastupitelstva, členové komisí, výborů Obec Vestec, Rada, zastupistelstvo, obyvatelé Vestce, Příprava zpracování materiálů souvisejících se schůzemi Rady a zastupitelstva Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Adresář členů zastupitelstva a rady Identifikační údaje, adresa, zvláštní údaje (politické postoje/příslušnost) Členové zastupitelstva, členové komisí a výborů Obce Vestec Veřejnost (prostřednictvím webových stránek obce) Vedení adresáře členů Zastupitelstva a Rady Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Poskytování dotací Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje Žadatelé, příjemci Obec Vestec Poskytování dotací Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Soudní spory Identifikační údaje, adresa Účastníci řízení (žalobce,žalovaný) Obec Vestec, místně příslušný soud, exekutorské úřady, externí právní poradce (advokát) Soudní spory Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Smlouvy a objednávky Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojení Fyzické a právnické osoby, které uzavírají s Obec Vestec smlouvy Obec Vestec, Rada, zastupitelstvo, ISRS, ISVZ, na vyžádání ostatní subjekty (soud, Policie, ÚOHS) Uzavírání smluv a objednávek na movité věci, nemovitosti a služby Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Evidence daní, poplatků a místních poplatků Identifikační údaje, adresa Plátci daní a poplatků, dlužníci Obec Vestec, subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb Evidence daní a poplatků Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Účetní evidence Identifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtu Příjemci, plátci subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb Účetní evidence Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
Obecní policie Identifikační údaje fyzické osoby, údaje z evidence obyvatel Obviněný z přestupku Obec Vestec Výkon přestupkové agendy v rámci samostatné působnosti Obce Vestec Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy
SMS INFO (systém pro informování občanů) Jméno a příjmení, telefon Občané Vestce a občané, kteří o to projeví zájem Obec Vestec Souhlas s uchováním OÚ Po dobu, kdy občan nepožádá o výmaz ze seznamu

*Obecní úřad má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich Vás však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze po Vašem předchozím souhlasu. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou povinnost.

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

 

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. dodatelům IT systémů – Triada, spol. s r.o. (IS MUNIS), IS MP Manager (obecní Policie), externímu IT poradci, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost IPC Corporation s.r.o., IČO 28880803, se sídlem Heřmanova 52, Praha 7, 170 00, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě změny bydliště z obce Vestce.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla Obecního úřadu, nebo pověřenci. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

  1. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  2. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  3. Ověřením totožnosti na podatelně Obec Vestec při podání žádosti
  4. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna). Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Souhlas s ukládáním cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookie. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.