Představení obce

Poloha obce | Symboly obce | Kronika | Kultura, Spolkový život | Infrastruktura obce | Komerční aktivity | Životní prostředí | Územní plán, regulační plány  | Statistické údaje

 

 

POLOHA OBCE

Obec Vestec leží ve Středočeském kraji při Vídeňské silnici vedoucí ve stopě historické komunikace, která spojovala Prahu s Vídní. Katastr obce přímo navazuje na jižní část katastrálního území hlavního města Prahy v jihovýchodním příměstském regionu. Severní část katastru sousedí s Městskou částí Praha Šeberov, východně i jižně se dotýká katastru města Jesenice, na západě obce Hodkovice a katastru Praha – Libuš.

Okolní krajina je rovinatá s mírným severním sklonem, po staletí intenzivně zemědělsky obdělávaná. Také dispoziční uspořádání původní zástavby vypovídá typologicky o zemědělském způsobu obživy – statky byly štítem orientovány do dlouhé, ulicově uspořádané rozšiřující se návsi a úzké pozemky směřovaly kolmo k ní daleko do krajiny. Dnes je náves plná vzrostlé zeleně.

Díky své poloze patří Vestec mezi atraktivní příměstské lokality v sousedství Prahy. Na původní venkovskou zástavbu navázaly od devadesátých let nové obytné lokality. Podél komunikace Vídeňské došlo k rozvoji komerční výstavby.

Původní katastr obce zasahoval až ke kostelu v sousední obci Hrnčíře. Nyní je část tohoto území připojena ke katastru Prahy 11 a část ke katastru města Jesenice. V lokalitě u Hrnčíř, která zůstala v katastru obce Vestec, se v současné době nachází cca 20 rodinných domů a území určené pro rozvoj obytné výstavby, které se již zastavuje.

Hlavním zdrojem pracovních příležitostí pro obyvatele obce je Praha.

Fotografie naší krásné obce jsou ZDE, nebo ZDE. 360°Panoráma naleznete ZDE.

SYMBOLY OBCE

Ke zvýšení své prestiže nechala obec Vestec v roce 2003 zpracovat nové symboly – znak a prapor. Při jejich návrhu vycházel heraldik z historických pramenů vztahujících se k obci. Symboly byly v témže roce schváleny Parlamentem ČR. Více ZDE.

KRONIKA

První pamětní kniha obce Vestec u Prahy byla založena v roce 1927 a byla vedená kronikářem J. E.Dobiášem až do jeho smrti v roce 1932.

Kronikářskou štafetu po něm převzal František Vojtěchovský ze Šátalky. Poslední záznam je z roku 1936. Poté nastala časová přestávka, dlouhá skoro dvě třetiny století.

Je sice známo, že další kroniky existovaly, bohužel nebyly dosud nalezeny. Patrně se nezachovaly.

Dle zákona č. 80 z ledna 1920 o pamětních knihách obecních, schváleného Národním shromážděním Československé republiky, byla dne 6.1.2003 založena nová pamětní kniha a vedením záznamů byla pověřena Blanka Pašková, která se této činnosti věnuje doposud.

Obrovskou časovou mezeru se spolu s vesteckými pamětníky snaží postupně vyplňovat. Kromě písemné složky existuje nyní i obrazová dokumentace, která obsahuje nejen fotografie, ale i výstřižky z novin, pozvánky, vstupenky, plakáty apod. Více ZDE.

KULTURA, SPOLKOVÝ ŽIVOT

Obec Vestec navázala na tradiční formy lidové zábavy pořádáním mariánského posvícení a pálení čarodějnic, k dalším pravidelným kulturním akcím patří dětský den, mikulášská besídka, mikulášská zábava, světélko z Betléma, vítání občánků a akce pro seniory.

INFRASTRUKTURA OBCE

Doprava

Obcí prochází v severojižním směru silnice II. třídy II/603 Vídeňská a ve východozápadním směru silnice III. třídy III/10114 Vestecká, které jsou velmi zatíženy dopravou mezi hlavním městem Prahou a jižním regionem. V nejbližších letech by část této dopravní zátěže měly přenést nově vybudované kapacitní komunikace – SOKP a Přivaděč Vestec vedené mimo centra obcí, zároveň však vazba na kvalitní nadřazenou komunikační síť zvýší dopravní zatížení komerční lokality západně od ulice Vídeňské.

Vzhledem ke zhoršujícímu se dopravnímu zatížení se obec zapojila do sdružení pro dopravu, založeném zainteresovanými obcemi z regionu.

Kolizním místem dopravy v obci je křižovatka Vídeňská – Vestecká, kde by proto v budoucnu měla vzniknout nová okružní křižovatka. Dalším dopravním problémem je oblast autobusových zastávek u Safiny, kde byl pro ochranu chodců osazen semafor, podobně, jako byl před několika lety instalován v zastávce Vestec Šátalka.

Většina obslužných komunikací v obci byla vybudována jako součást nových obytných a komerčních lokalit. Obec Vestec zrekonstruovala nákladem cca 26 mil. Kč páteřní komunikaci Vesteckou a některé další komunikace v původní zástavbě včetně chodníků a veřejného osvětlení, extrémní dopravní zátěž však působí devastaci povrchu vozovky. Na rekonstrukci zbývajících komunikací bylo vydáno stavební povolení.

Díky rozvoji cykloturistiky projíždí obcí značné množství cyklistů po upravených trasách. Obec se zapojila do vzniklého sdružení obcí v regionu, které realizovalo projekt společných cyklotras. V roce 2006 spojil Vestec s Jesenicí obcí zbudovaný další pěší chodník.

Byl realizován projekt aktualizace dopravního značení v obci.

Více o dopravě na stránce Dopravní a bezpečnostní komise ZDE.

Kanalizace, vodovod

Obec Vestec má na svém katastru vybudovánu čistírnu odpadních vod v hodnotě 45,7 mil. Kč. Ve dvou etapách byla ČOV intenzifikována za 15 mil. Kč, část byla hrazena ze získané dotace, finančně se spolupodíleli společnost Agro Jesenice a provozovatel VHS Benešov. Protože byla kapacita ČOV zanedlouho naplněna, byl připraven projekt jejího rozšíření, který umožní připojení rozvojových lokalit z územního plánu.

Realizace přestavby čističky na kapacitu 10000jednotek byl realizován v roce 2015 v celkových nákladech cca 60 mil. Kč

Na území obce je dále situována úpravna vody ze Želivky pro hlavní město.

Většina území obce je napojena na veřejný kanalizační a vodovodní řad.

Nová výstavba si vyžádala vybudování retenční nádrže v hodnotě 16,5 mil Kč situované při severní hranici katastru. Část stavby nádrže byla hrazena ze získané dotace. Otevřené strouhy, které vedou zastavěným územím, by měly být v budoucnu zatrubněny.

Občanská vybavenost

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel obce významně vzrostl, začíná se projevovat deficit občanské vybavenosti, zejména v oblasti školství a volnočasových aktivit. Přirozená spádovost obce směřuje do obce Jesenice. Zde sídlí Stavební úřad, sociální odbor, matrika, záchranná služba, kulturní centrum, škola, školka, zdravotní střediska, knihovna, pošta, banka, lékárna a další služby, které vestečtí občané využívají.

V obci Vestec se nachází supermarket Hypernova při ulici Vídeňské a několik drobných provozoven obchodu a služeb.

Ve Vestci se nachází mateřská škola pro 125 dětí na pozemku, který obec před časem zakoupila. Na stavbu základní školy nebude mít obec vhodný pozemek, ani prostředky, volná místa však nejsou ani v nejbližších školách. Spádová škola je v hlavním městě Praza, ZŠ Campanus.

Obec vlastní zrekonstruovaný sportovní areál v blízkosti rybníka. V sousedství šaten vybudovala obec v roce 2006 víceúčelové hřiště, u něhož v nedávné době realizovala ze získané dotace osvětlení. v roce 2009 byly vystaveny nové sportovní šatny se cvičebním sálem. V roce 2015 bylo víceúčelové hřiště opatřeno halou.

V obci je několik dětských hřišť, největší zřídila obec na pronajatém pozemku na návsi a u rybníka.

KOMERČNÍ AKTIVITY

V katastru Vestce v minulosti působily některé významné firmy, které ovlivnily dnešní tvář obce. Zemědělský podnik Agro Jesenice dosud obdělává většinu zemědělské půdy a patří mu i zpracovatelský závod s úpravnou a mrazírnou ovoce a zeleniny na severu obce, v bývalém areálu firmy však dnes sídlí provozovna dálkových autobusů s čerpací stanicí pohonných hmot. Výrobce nerezových kuchyní JIVA Jirák s tradicí sahající do první republiky obnovil v devadesátých letech svoji výrobu v centru obce. Také některé původní statky na návsi našly nové komerční využití.

Západně od ulice Vídeňské se rozkládá arál Safina, na který v devadesátých letech navázala rozsáhlá výstavba komerčních areálů širokého spektra působnosti. V současnosti se zde dokončuje výstavba Biotechnologického centra Akademie věd ČR – Biocev.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V minulosti byla krajina v okolí obce intenzívně zemědělsky obdělávána, takže kompaktní zeleň se v ní vyskytuje jen sporadicky. V současné době je vyvíjen silný tlak na plošnou zástavbu území. Snahou obce je proto jednak ochrana a revitalizace existující zeleně a nezastavěné krajiny a zároveň systematické zakládání nových zelených ploch a stromořadí.

Za pomoci občanského sdružení bylo vysazeno lipové stromořadí, vyhlášeny památné stromy a získána dotace na revitalizaci ÚSES v okolí vesteckého rybníka. Sdružení zorganizovalo i několik akcí, při nichž se obyvatelé sami podíleli na likvidací divokých skládek v okolí obce.

Podle zpracovaného projektu byla revitalizována původní zeleň na návsi, parčík v sousedství Obecního úřadu, byla rekultivována navážka podél fotbalového hřiště. Podle schváleného územního plánu se bude obec snažit o postupné založení lesoparků a realizování projektu Zelená páteř, který propojuje jižní část se severní a má pomoci zadržování vody v přirozeném terénu.

V roce 2007 byla vykácena původní topolová alej lemující komunikaci Vídeňskou. Tento důležitý krajinotvorný prvek bude obnoven vhodnou náhradní výsadbou.

V důsledku rozsáhlé výstavby v širokém okolí došlo k poklesu hladiny podzemní vody v obci, snížení retenční schopnosti území a k úbytku vody přitékající vodotečí do vesteckého rybníka. . Obec realizovala projekt na odbahnění rybníka a rekonstrukci jeho hráze a podniká kroky k posílení přítoku vody.

Již od roku 1994 je v obci zavedeno třídění odpadu. Obec dále zřídila několik sběrných míst na biologický odpad.

ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁNY

Statistické údaje

 

Počet obyvatel obce Vestec v letech 1971 – 2008 dle údajů Českého statistického úřadu naleznete ZDE.

Počet obyvatel v letech 2001 – 20xx (k 31. 12.)

2001 – celkový počet obyvatel 872

2002 – celkový počet obyvatel 1007

2003 – celkový počet obyvatel 1143

2004 – celkový počet obyvatel 1348

2005 – celkový počet obyvatel 1574

2006 – celkový počet obyvatel 1741

2007 – celkový počet obyvatel 1923

2008 – celkový počet obyvatel 2078

2009 – celkový počet obyvatel 2130

2010 – celkový počet obyvatel 2119
2011 – celkový počet obyvatel 2137

2012 – celkový počet obyvatel 2145

2013 – celkový počet obyvatel 2221

2014 – celkový počet obyvatel 2346

2015 – celkový počet obyvatel 2357

2016 -celkový počet obyvatel 2422

2017 – celkový počet obyvatel 2500

Skutečný počet obyvatel obce je v posledních letech podstatně vyšší, ne všichni jsou k pobytu v obci přihlášení a tím snižují příjmy obce a tedy i možnosti jejího rozvoje.