Přivaděč Vestec

Přivaděč Vestec

 

V blízkosti obce Vestec bude zanedlouho vybudována část silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), stavby označené v tomto úseku jako 512 (dálnice D1 – Jesenice) a 513 (Vestec – Lahovice). Mezi obcemi Vestec a Hodkovice vyroste v rámci stavby SOKP mimoúrovňová křižovatka, od které povede severovýchodním směrem nová komunikace  nazývaná Přivaděč Vestec propojující SOKP s komunikací II/603, tedy Vídeňskou. Mezi tenisovým centrem Head a čerpací stanicí pohonných hmot Shell vznikne velká okružní křižovatka, z níž bude možné se po přivaděči na SOKP dostat. Na tyto stavby bylo vydáno stavební povolení, obci Vestec se podařilo do této dokumentace vrátit oboustranné napojení severní komerční lokality přímo na okružní křižovatku.

 

 

Vestecká spojka

 

Kromě SOKP a Přivaděče Vestec by výhledově měla vzniknou i tzv. Vestecká spojka (v obrázku zakreslena čárkovaně), pokračování přivaděče od okružní křižovatky s Vídeňskou mezi Vestcí a Hrnčíři až k dálnici D1, kde vznikne další mimoúrovňová křižovatka. Vzhledem k tomu, že nedaleko od této křižovatky má vzniknout rozsáhlé nákupní centrum mezi Šeberovem a Průhonicemi a toto centrum bude dopravně napojeno právě na Vesteckou spojku, financovala v roce 2007 společnost Eurospektrum dopravní studii Vestecké spojky zpracovanou projekční kanceláří IKP Consulting Engineers. Zástupci dotčených obcí se v průběhu zpracování studie několikrát sešli s projektanty, zástupci Krajského úřadu, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a ŘSD. Výsledkem byla stanoviska obcí k dopravní studii, z nichž některá byla v dopracování zohledněna. Požadavek obce Vestec oddálit trasu Vestecké spojky za retenční nádrž (v obrázku čárkovaně modře) nebyl uznán jako oprávněný, protože zakreslená trasa jižně od nádrže je shodná se schváleným dopravním řešením z Územního plánu velkého územního celku Pražského regionu, podle kterého byla zakreslena v roce 1998 i do Územního plánu sídelního útvaru Vestec.

SOKP a Přivaděč Vestec budou čtyřpruhé směrově rozdělené komunikace, Vestecká spojka je projektována jako dvoupruhá komunikace s rezervou pro rozšíření na směrově rozdělený čtyřpruh. Úsek od dálnice D1 po křižovatku do nákupního centra Eurospektra by byl čtyřpruhý od začátku. Při rozšíření na čtyřpruh v celé trase by se okružní křižovatka na Vídeňské stala víceúrovňovou, kdy by přímý směr z přivaděče na spojku vedl po přemostění (v obrázku není vyznačeno).

V současnosti (2008) je zpracovávána dokumentace pro územní řízení.

V následujících souborech naleznete vyjádření obce Vestec a Městské části Praha – Šeberov k dopravní studii Vestecké spojky a reakci projektanta.

Vyjádření obce Vestec k technické studii Vestecká spojka – srpen 2007 PDF

Vyjádření Městské části Praha – Šeberov k technické studii Vestecká spojka – srpen 2007 PDF

Stanovisko projektanta Vestecké spojky k připomínkám obcí – srpen 2007 PDF

 

Na záměr výstavby Vestecké spojky bylo požadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), k němuž zaslala obec své stanovisko. Problematika polohy spojky vůči retenční nádrži se k naší radosti objevila i ve stanovisku Ministerstva životního prostředí (viz. bod č. 32).

 

Stanovisko obce Vestec k posouzení vlivu záměru Vestecká spojka na životní prostředí (EIA)

Stanovisko MŽP k posouzení vlivu záměru Vestecká spojka na životní prostředí (EIA)

 

Silniční okruh kolem Prahy

 

 

stavba 513, Vestec – Lahovice

 

Základní údaje:

Délka trasy: 8,337 km + 1,758 km přivaděč Vestec

Kategorie: R 27,5/100

Mosty: 27 mostních objektů, z toho 236 m dlouhý most přes Vltavu 
Tunely: tunely o délce 70m (přesypaný) a 1937m třípruhový a 1924,2m, dvoupruhový.

MÚK : 3 ( Lahovice, Dolní Břežany, Písnice)

 

Dotčená katastrální území:

Hl.m. Praha : Lahovice, Zbraslav, Komořany. Točná, Cholupice, Písnice

Středočeský kraj : Hodkovice, Vestec, Zlatníky, Jesenice

Komunikace je uvedena v závazné části územních plánů všech dotčených obcí.

 

EIA – dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí byla zpracována v dubnu 2000 společností EVERNIA s.r.o., tř.1.máje 97, Liberec a posudek na ni zpracoval EIA servis s.r.o., U Malše 20, České Budějovice v prosinci 2000

EIA – stanovisko o hodnocení vlivu vydalo Ministerstvo životního prostředí 6.dubna 2001.

 

Územní rozhodnutí:

Územní rozhodnutí bylo vydáno 16.4.2004 pod čj. MHMP-166745/2003/OST/Št, ale došlo celkem 5 odvolání obcí a občanů. Rozhodnutí o odvolání vydalo 29.října 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj pod čj. 22914/2004-63/O-2208/04 a nabylo právní moci 26.listopadu 2004.

 

Stavební povolení:

Dokumentaci zpracovalo sdružení PRAGOPROJEKT, PUDIS, PROMO, PONTEX

koncept 10/2002, čistopis 09/2003.

Stavebním úřadem na hlavní trasu je určen odbor dopravy MHMP, pro vodohospodářské stavby pak Úřad MČ 12. Drobné pozemní a dopravní stavby budou vydávat stavební úřady MČ 12 a dotčených obcí ve Středočeském kraji.

Stavební řízení pro I.část stavby, která zahrnuje most přes Vltavu, tunely a hlavní trasu k nadjezdu Točná, bylo zahájeno 18.2.2005, ale přerušeno do dodání majetkoprávních podkladů. Ty se podařilo zajistit až v březnu 2006. Stavební povolení bylo vydáno 15.6.2006 a nabylo právní moci 30.8.2006. Je vydáno pravomocné rozhodnutí o demolici 3 rekreačních objektů v Komořanech, bylo vydáno rozhodnutí o odvolání proti povolení kácení mimolesní zeleně, vydáno stavební povolení na vodohospodářské stavby, neveřejné komunikace, elektropřípojku a oplocení vč. nabytí právní moci a vydáno povolení kácení mimolesní zeleně 2.část a přeložku kabelů u Komořanské ulice. Proběhla kolaudace přeložky Komořanské ulice, vydáno stanovení přechodné úpravy provozu.

Pro II.část je majetkoprávní vypořádání objednáno externě, ale vzhledem k nízké ceně za výkupy ve Středočeském kraji (84.-Kč/m2) a nesouhlasu vlastníků bylo přistoupeno k zajištění pozemků vyvlastněním. Ukončeno bylo koncem roku 2006. Dne 14.12.2006 bylo požádáno o vydání stavebního povolení na II.část stavby, což je úsek od napojení na SOKP 512 v km 1,35 do km 6,2 u odboru dopravy MHMP. Dále je požádáno o stavební povolení na vodohospodářské stavby a stavební objekty, spadající do kompetence odborů městské části Praha 12. 

V rámci podrobného geologického průzkumu byla provedena v období 2.6.2003 – 29.3.2005 geologická průzkumná štola o celkové délce 1909m. Byla prováděna dovrchní ražbou z portálu Komořany a úpadní ražbou z portálu Cholupice. Současně byl proveden odvětrávací vrt na Nouzově.

 

Soutěž na dodavatele stavby:

Dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována v konceptu 20.1.2005, následně projednána a připomínkována a 20.4.2005 vydán čistopis.

Předběžné oznámení bylo vyhlášeno 15. července 2005, inzerát na veřejnou soutěž vyšel 12.9.2005. Informační schůzka se uskutečnila 21.10.2005, lhůta pro podání nabídek byla do 8.11.2005. Došlo celkem 7 nabídek uchazečů, hodnotící komise je přezkoumala a předložila generálnímu řediteli návrh na pořadí uchazečů. Rozhodnutí o přidělení zakázky bylo vydáno 29.12.2005, souhrn smluvních dohod podepsán 14.2.2006.

Vítězným uchazečem je „Sdružení Vestec – Lahovice“, složené ze SKANSKA DS a.s., SKANSKA BS a.s. a Alpine Mayreder s.r.o.

Staveniště na I.část stavby bylo předáno 2.10.2006, zhotovitel vyzván k zahájení prací k datu 1.12.2006. Stavební povolení na zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel vlastními silami, ale nemá jej dosud vydáno.

Finanční náklady stavební části činí podle nejnižší nabídky 4 972 489 130.-Kč bez DPH. a budou pokryty z prostředků SFDI a z úvěru EIB.

Lhůta výstavby je 42 měsíců, zahájení stavby 1.12.2006.

 

Problematika stavby:

 

– stavba je situována na území hlavního města Prahy a v obcích Středočeského kraje, což vyvolává potřebu dvojnásobného počtu všech vyjádření

– rekonstrukce orgánů státní správy včetně přerozdělení působnosti zdržely průběh územního řízení

– odvolání obcí proti územnímu rozhodnutí vynutila změny v postupu uvádění do provozu v závislosti na realizaci dalších staveb jiných investorů ( SOKP 513 může být uvedena do provozu až společně s SOKP 512 a obchvatem Jesenice, MÚK Dolní Břežany může být zprovozněna až po dokončení obchvatu Písnice )

– cena pozemků v obcích Stč. kraje je velmi nízká ( 84.-Kč/m2, v Praze 1230.-Kč/m2 ), neodpovídá tržní ceně a je příčinou odporu vlastníků proti výkupu, musí se vyvlastňovat. V některých případech požadují směnu za pozemky ve správě Pozemkového fondu

– zajištění majetkoprávního vypořádání je časově velmi náročné zvláště u orgánů státní správy a státních organizací

– v průběhu ražby průzkumné štoly byla ovlivněna hladina podzemní vody, ztratila se nebo snížila v potocích a ve studních v Komořanech a Cholupicích, bude se muset nahradit vybudováním vodovodního řadu v délce cca 300 m

– stanoviska Městské části Praha 12 a OŽP MHMP brání přístupu na staveniště a provádění stavby, dodatečně se musí řešit nové trasy

– nově zjištěný výskyt chráněných živočichů vyvolal potřebu jejich odchytu, úkrytu a přemístění

– projektovaný zábor a situování okružní křižovatky Vestec neodpovídají aktuální situaci v terénu, což vyvolává potřebu přepracování tvaru křižovatky. Došlo k zastavění prostoru jinými investory .

 

Charakteristika SOKP převzata od Ing. Selichara, leden 2007