Revitalizace okolí Vesteckého rybníka … Úspěšná dotace

Revitalizace okolí Vesteckého rybníka … Úspěšná dotace

20.09.2014

 Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec
 
 
26.9.2014 – Fotografie z realizace ZDE 
 
1.9.2014 – Poslední
fáze revitalizace Vesteckého rybníka byla dokončena. Jak se vám líbí?

Je hotovo. Finálně upravený lesík
v trianglu mezi cyklostezkami se rychle stal jedním
z nejoblíbenějších míst ve Vestci. A to nejen u dětí.  Přírodní herní prvky lákají všechny. Na
populární zemní trampolíně jsou k vidění skákající různorodého věku. Kolem
jednotlivých atrakcí se nenápadně plíží rodiče, aby „si to také
vyzkoušeli“.  V lesíku se nachází
skluzavka, šplhací balanční plochy, hrací „hnízda“ a – také „užovka“
z různých druhů kamenů, které byly dovezeny z lomů z různých
koutů republiky a mají hned několik využití. Kromě toho, že tvoří další
estetický prvek, dá se po nich lézt, skákat a děti se je naučí rozpoznávat . „
O něco dál, v  ´procházkovém´ prostoru u
rybníka, plánujeme ještě naučnou stezku zaměřenou na místní faunu a flóru. Na této
stezce kolem rybníka označíme  vybrané stromy,
rostliny a živočichy zdejší krásné přírody,“ říká místostarostka Eleni Ziková. Kolemjdoucí
se budou moci těšit třeba na podrobný popis lysek, jichž jsou kolem našeho
rybníku hejna. „Přírodní prvky u rybníka  jsou určeny také pro naše děti ze školky, vytvořili
jsme jim místo oddechu, zábavy a poučení,“ dodává místostarostka. Na
revitalizaci zeleně z celkových nákladů 3,1 milionů korun bylo hrazeno 2,4
milionů korun z dotace z OPŽP .Revitalizace byla dokončena na konci
prázdnin.  Další 1,5 milionu obec
investovala do přírodních prvků.

  
 
23.3.2014 – Na rybníku probíhají práce na pohledovývh molech a další finální úpravy terénu
 
10.02.2014 – Statistika projektu
 
Kácení
– stromy 19ks
– nálety nad 1m do průměru 10cm – rozloha 16000m2
– ruderální porost a stařina – rozloha 5800m2 
 
Výsadba a výsev
stromy 154ks+56ks ovocných – celkem 210ks
– keře malé – celkem 322ks
– keře střední – celkem 657ks
– keře velké – celkem 371ks
– keře ovocné – celkem 40ks
keře celkem 1390ks
– trávníky parkové – rozloha 5800m2
– trávníky kvetoucí – rozloha 9800m2
– trávníky květnatá louka – rozloha 2700m2
trávníky celkem – rozloha 18300m3 
 
07.02.2014 – Začátkem ledna začaly revitalizační práce na projektu Rekreačně-přírodní park u Vesteckého rybníku zpracované společností Atelier Zbraslav, Ing. Miovskou. Projekt řeší pouze kácení a výsadbu nové zeleně. Zhotovitel je Tomáš Mach, IČ: 67754686. Celková hodnota díla činí 2.584.526,- Kč + DPH. Práce budou probíhat v průběhu jara a měly by být dokončeny do konce června 2014. Projekt je hrazen z dotace ze Státního fondu životního prostředí. 
 
 
V průběhu revitalizačních prací se zároveň začne realizovat navazující projekt na revitalizaci – ŠPERKOVÁNÍ, který byl zpracován společností Atelier Zbraslav, Ing. Miovskou. Projekt zvelebuje okolí rybníka dalšími dřevěnými prvky pro možné zastavení, dále je zde navrženo přírodní hřiště pro děti a naučná stezka podél cyklostezky.   
 
     
 
13.03.2013 – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 12. 3. 2013 na základě doporučení 29. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí z XXVII., XXXV., XXXVII. a XL. výzvy OPŽP.

V případě XXVII. a XXXV. výzvy se jedná o projekty, které byly doposud zařazeny v tzv. zásobníku projektů. 

 
Pro Vestec to znamená zelenou v úpravě okolí rybníka v celkové částce 3 236 190Kč. 
 
19.9.2011 – Akceptování žádosti o dotaci naleznete ZDE
 

15.1.2012 VESTECKÝ RYBNÍK:
Přestavby a inovace

Devadesát procent zásadních proměn okolí Vesteckého rybníka
by se mělo začít realizovat v jarních měsících roku 2012. O co jde? O ovocný
sad, který by vítal přijíždějící a přicházející po cyklostezkách, či o
společenskou louku, která by měla poskytnout odpočinek i dětské vyžití –
v plánu je vybudování dětského hřiště. Louka by zároveň sloužila jako
místo pro pořádání společenských akcí, například pálení čarodějnic.
V následujících letech bude probíhat i komplexní revitalizace okolí
rybníka – postupně dojde k likvidaci dřevin, které chátrají či ani do
české přírody nepatří (například několik topolů kanadských, které
v blízkosti rybníka stojí).  Důležitým
fragmentem zazelenění Vestce je dotažení „zpřírodnění“ navážky u hřiště. „Navážka
bude zatravněná a doplněná ostrůvkami zeleně. Půjde o stromky a keře zásadně
českých druhů. Už u navážky, která by měla mít přírodní charakter, by měl
začínat park kolem vesteckého rybníka,“ vysvětluje starosta Tibor Švec
s doplněním, že v místě u hráze bude ještě nové vyhlídkové
odpočinkové molo. 
11.9.2011 – Obec Vestec nadále pracuje na zlepšení okolí Vesteckého rybníka. V loňském roce jsme vás seznámili v prázdninovém čísle Vesteckých listů s projektem, který řešil dotčené a navazující plochy Vesteckého rybníka. V současné době je již zpracován projekt “Rekreačně – přírodní park u Vesteckého rybníku” řešící území východně od hráze rybníka a obec na základě tohoto projektu požádala o poskytnutí dotace.
Obec v průběhu měsíce června a července zpracovala a podala žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti Podpora regenerace urbanizované krajiny a Obnova krajinných struktur. Celková cena našeho záměru “Rekreačně – přírodní park u Vesteckého rybníku” je cca 3,2 mil Kč, podpora z dotace je možná ve výši 2,4 mil Kč. Věříme, že dotaci získáme a koncem příštího roku se všichni budeme procházet v upravené zeleni po nové naučné stezce okolo rybníka, přes piknikovou louku do ovocného sadu.   
1.9.2011 – Byla podána žádost o dotaci na dokončení úprav zeleně v Rekreačně – přírodním parku kolem rybníka 
1.5.2011 – Bylo doděláno místo na tříděný odpad, byly instalovány závory na hrázi 
14.4.2011 – Finální úpravy hráze rybníka jsou dokončeny, připravuje se místo na kontejnery na tříděný odpad 
10.3.2011 – Po zimě začínají terénní úpravy kolem rybníka i v návaznosti na dokončující se cyklostezky
14.11.2010 – Lávka přes rybník byla doplněna vodícími lištami, aby nedošlo ke sjetí kočárku z lávky 
7.10.2010 – Buduje se odkalovací nádrž a další část přítokové strouhy, stavbu komplikuje podmáčený terén.
3.10.2010 – Kolem rybníka se začalo již uklízet, začaly se osazovat lavičky, rybník je vyčištěn od posekaného rákosí, hladina rybníka je již na maximální hodnotě. Fotografie ZDE.
26.9.2010 – Probíhá budování nové přítokové strouhy s odkalovací nádrží do Vesteckého rybníka, bude zřízen nový přívod vody z Vodáren.
13.9.2010 – Kolem rybníka byla dokončena stezka pro relaxaci a odpočinek. 
7.9.2010 – Oba povalové chodníky se propojují šotolinovou cestou, okruh již začíná nabývat finální podoby 
4.9.2010 – Byl pokosen rákos dobrovolníky a místními myslivci, byl svezen na hromady podél rybníka, Fotografie ZDE.
1.9.2010 – Bude  odstraněn rákos žací lodí v místech, kde  nemá být. V litorálních pásmech a v zadní čísti za lávkou bude ponechán. Fotografie ZDE. Velice nás těší obrovský zájem a podpora tohoto projektu od naší veřejnosti.Děkujeme. 
27.8.2010 – Již dochází k realizaci povalové lávky a chodníku okolo rybníka. 
21.6.2010 – Obecní úřad obdržel od pí.projektantky Miovské zpracovanou kompletní, rozsáhlou studii pro Rekreačně – přírodní park kolem Vesteckého rybníka. V následujících Vesteckých listech vyjdou kompletně zpracované články a fotografie k tomuto projektu a bude uspořádaná veřejná prezentace.
22.3.2010 – Obecní úřad společně s paní projektantkou Miovskou zorganizoval již druhou anketu na rozvoj okolí rybníka, vyjádřete svůj názor k tomuto tématu ZDE.
Dále bude probíhat místní šetření ohledně vybudované hráze, posouzení kvality provedených prací od fi.Zvánovec.
Na hrázi u rybníka bude realizována závora, aby znemožnila vjezd do prostranství za rybníkem. 
8.3.2010 – Probíhá inventarizace dřevin a soupis do mapy, dále probíhá návrh studie cest kolem rybníka a propojení s okolím, konkrétně se sportovním areálem, mateřskou školkou a Jelínkovou zahradou. 
V návaznosti na rekonstrukci rybníka z let 2008 – 2009 je zpracovávána nová dokumentace, která navazuje na dokumentaci revitalizace ÚSES od Ing. Jana Berchy. Tato dokumentace by měla být zpracována do poloviny Dubna 2010 a měla by být jedním z podkladů pro podání žádosti o dotaci.

Co je revitalizace???

Revitalizace je obnova poškozených částí krajiny způsobenými těmito vlivy:

A) antropogenní (člověk – emise,imise a černé skládky)

B) přírodní (větrná a vodní eroze)

Vestecký rybník, který byl v loňském roce odbahněn, čeká další změna. Nový přítok, který bude veden z bezejmenné strouhy, bude celoročně plnit rybník vodou, která  ještě bude čištěna novou kořenovou čističkou. Čistička bude bránit bahnu a nečistotám, aby nedošlo opět k zabahnění rybníka. Další změna, která se chystá, je naučná stezka kolem rybníka. Stezka bude sloužit výhradně pro pěší a bude příjemná hlavně pro maminky s dětmi. S tímto úzce souvisí prosvětlení a vyřezání rizikových dřevin (suché stromy) a náletových (Třešeň Ptačí, Bez Černý atd…) dřevin, které překážejí a některé dokonce  zabraňují (Akát Bílý) růstu dřevin, které by měly být na břehu rybníka (Olše Lepkavá,Topol Bílý a Černý) a některé jehličnaté stromy (Smrk Ztepilý, Borovice Lesní). Stromy, které se vykácí budou nahrazeny novou výsadbou silnějších a k rybníku vhodnějších dřevin. Budou zde i místa určená k posezení od laviček až po altánek. Rybník bude nově zarybněn a budou vybudována nová rybářská místa pro pohodlnější přístup k vodě. Vzhledem k tomu, že obec Vestec nemá žádnou větší zelenou plochu je tento projekt velmi vítán.