Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady . Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem obce.

 

Sazebník úhrad

 

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
Materiálové náklady pořízení kopií   v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování     (viz.Interní sazebník obce Vestec)
Náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
Odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
Práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Další náklady samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

(IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací )

Ostatní prokazatelné náklady  

 

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

 

Interní sazebník obce Vestec:

 

I. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 …4 Kč,
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 …10 Kč,
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 …15Kč

 

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8 Kč,
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 30 Kč,
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;

 

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady z použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;

 

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádného rozsáhlého vyhledávání 208 Kč;
Obecná žádost obce Vestec ZDE.