Státní pozemkový úřad – oznámení

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)