Strategický plán rozvoje obce

Strategický plán rozvoje obce

10.01.2012

15.1.2012 KUCHAŘKA NA
DESETILETÍ: Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce je jedním z hlavních
projektů vesteckého zastupitelstva. Dokončen by měl být na konci ledna,
následně bude představen veřejnosti. V celém projektu jde o jakési
„vybarvení“ slepé mapy, konkretizace obecní budoucnosti. „Územní plán popisuje
vývoj plošně, pozemkově. Ve strategickém plánu se to dělá mnohem přesněji.
Všechny budoucí projekty jsou navíc doplňovány studiemi,“ nastiňuje starosta
Tibor Švec. Ve strategickém plánu se krom výstavby popisují i nehmotné aktivity
– školství, kulturní činnost… Švec definuje: „Je to naše kuchařka na dlouhá
léta.  Strategický plán nám má pomoci
k tomu, co udělat v dlouhodobém výhledu několika let. Nemůžeme se teď
například tvářit, že máme vyřešená sportoviště, když neustále stoupá počet
členů v mládežnických družstvech. Už teď se ale drobnými kroky můžeme
připravit na to, co bude.“ Stejně jako započít stavbu drobných nebytových
prostor pro služby, které v obci již dlouhodobě chybí. Občané Vestce na
základě apelů ve Vesteckých listech poslali na úřad několik návrhů na vylepšení
strategického plánu. Šlo především o přání „běžného“ servisu: zřízení ordinace
praktického lékaře, lékárny, trafiky. A zastupitelstvo s takovými nápady
souhlasí. „I my sami o těchto službách samozřejmě mluvíme,“ říká starosta.

Důležitá kapitola strategického plánu se pak týká rozvoje
komerční zóny. Zastupitelstvo má dlouhodobou prioritu: když se v obci
budou stavět další firemní prostory, měly by generovat co nejvíce pracovních
míst. Tibor Švec vysvětluje: „Donedávna vznikala stavba živelně – kdo přišel,
ten stavěl. Budoucnost, kterou chceme nastavit, tkví hlavně ve zvyšování
pracovních míst v obci. Je to pro nás hodně důležité. Ve Vestci nás žije
přibližně čtyři tisíce, zhruba polovina v produktivním věku. Tito lidé pracují
většinou v Praze. Zdravá a funkční obec by měla nabídnout pracovní místa i
sama od sebe.“

Proto chce Švec a jeho tým využívat komerční zónu
efektivněji.  „Výstavba skladové haly
zabere dva hektary, ale vytvoří jen 20 pracovních míst. Naopak třeba plánovaný
Biocev zabere 3 hektary, ale vytvoří 1500 pracovních míst, z toho polovinu
nevědeckých. Navíc je to otázka kvality práce. Je velký rozdíl mezi pracovní
pozicí skladník ve stavebninách a pracovním místem v kancelářích. Proto chceme
lákat developery v oblasti kvalitnějších pracovních míst,“ říká Švec.
Důležitým ukazatelem pro obec je tak počet pracovních míst na hektar. „Ideální
by bylo, kdyby se nám podařilo vytvořit tolik pracovních míst, kolik je
aktivních lidí ve Vestci,“ představuje starosta vizi jedné
z nejdůležitějších kapitol ve strategickém plánu obce. V dalších
číslech Vesteckých listů budete s plánem dopodrobna seznámeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědné osoby za realizaci:

 

        Václav Drahoš                          Tibor Švec                        Jaroslav Bednář
 
 
1.12.2011 I vy můžete
utvářet budoucnost obce. Vestecké zastupitelstvo připravuje strategický plán
rozvoje obce a rovněž nový územní plán. Ve strategickém plánu
počítá například s rozvojem sportovišť, jelikož současný areál aktuálnímu
vývoji a progresu sportu ve Vestci v budoucnosti stačit nebude, proto je
jedním z bodů třeba vybudování nového hřiště pro přípravku. Součástí
strategického plánu je ale i spousta dalších fragmentů, například pokračování
v řešení domu seniorů a spousty dalších míst. Proto OÚ vyzývá občany, ať
se zapojí, ať i oni dodají podněty – jak byste si představovali rozvoj Vestce?
Co vám v obci chybí? Podobně pak mohou vlastníci pozemků a další občané
posílat své nápady připomínky k tvorbě nového územního plánu, jenž vyplyne
z plánu strategického. Vše do konce roku, na adresu
podatelna@vestec.cz. 
 
1.10.2011 Obecní zastupitelstvo začalo pracovat na strategickém plánu rozvoje obce.