Progr. prohlášení

Programové prohlášení 

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VESTEC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010

Koaliční uskupení – Občanská demokratická strana a Sdružení nezávislých kandidátů Vestec – náš domov, dále Sdružení nezávislých kandidátů Vestec a Strana zelených vycházejí při formulování komunální politiky z podobných volebních programů. Společně vyjadřují tímto programových prohlášením společnou vůli spravovat obec s maximálním ohledem na potřeby a zájmy občanů Vestce a realizovat navržený program rozvoje obce s prioritami pro volební období 2006 – 2010 a s perspektivou rozvoje v dalších letech.

Vztahy zastupitelů budou postaveny na vzájemném respektu a spolupráci, deklarované ve volebních programech všech účastníků volebního klání. Zastupitelstvo bude ve své činnosti otevřené občanům, bude důsledně dbát na úplnou informovanost, transparentnost a srozumitelnost všech rozhodnutí, která bude činit, a to při zajištění včasnosti a dostupnosti podkladů tak, aby občané obce mohli při veřejném zasedání vznášet svoje připomínky, které ve svém důsledku mohou práci zastupitelstva nejen zlepšit, ale i kontrolovat.

Budou vyjasněny kompetence v řídicích strukturách obecního úřadu a zajištěna revize organizačního řádu obce. Od úředníků obecního úřadu bude vyžadována vysoká profesionalita, pracovní nasazení, samostatnost rozhodování, vlídnost při jednání s občany, jakož i stálé zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti. Bude jasně vymezena osobní odpovědnost v případě neplnění těchto požadavků

Zastupitelstvo obce vytvoří a schválí metodiku zpracování těch výběrových řízení, která nespadají pod Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Dále budou připraveny a schváleny Jednací řády komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a vyhodnocení předložených nabídek. Všechny tyto dokumenty, jakož i další informace (např. prodeje a pronájmy majetku obce) budou uveřejněny s dostatečným předstihem nejen na úředních deskách obce, ale i na jejích webových stránkách, popřípadě ve Vesteckých listech.

  

VÝSTAVBA, DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 • jako bezprostřední prioritu v oblasti investiční výstavby zajistíme realizaci mateřské školy na plnohodnotném pozemku – zřizovatelem bude obec Vestec
 • současně podnikneme kroky k zařazení vhodné plochy pro veřejně prospěšnou stavbu – základní školu – do územního plánu obce na základě demografického průzkumu
 • zastavíme kapacitní sídlištní výstavbu s hromadnými parkovišti na komunikacích – k tomu prosadíme projednání přísnějších regulativů k územnímu plánu a budeme dohlížet na jejich důsledné dodržování
 • regulační plány nebo zastavovací studie stanovující přesná pravidla rozvoje budou zpracovány pro všechna větší rozvojová území; v územním plánu budou stanoveny rezervní plochy pro chybějící občanskou vybavenost
 • obci schází přirozené centrum; po dohodě s vlastníky pozemků připravíme projekt nového veřejného prostoru v poslední vhodné lokalitě proti Obecnímu úřadu. Objekty podél malého náměstí by měly poskytnout nabídku soustředěných ploch pro obchod, služby nebo sídla firem. Budou hledány cesty k budoucímu uskutečnění takového záměru
 • podpoříme projekt rehabilitace statku čp. 13 respektující vyhlášku č. 2/98, jehož náplní bude rozšíření společenských a sportovních aktivit v obci
 • obec se bude podílet a podporovat vybudování dalších ploch a zařízení sloužících pro odpočinek, zábavu a sport malých i velkých občanů obce
 • budou důrazně uplatňovány represe v rámci zklidnění silniční dopravy (neoprávněný vjezd nákladní dopravy, rychlost) a dokončeny projekty vedoucí ke zklidnění dopravy v obci
 • obec bude provádět důslednou kontrolu kvality nově realizovaných i rekonstruovaných staveb (inženýrských sítí, komunikací, atd.), které budou po dokončení zákonně převedeny do majetku obce
 • stávající zeleň obce bude systematicky udržována a obnovována a bude dbáno na její zakládání v nově budovaných částech obce i v přilehlých oblastech (lesoparky); obec se bude podílet na zkvalitnění životního prostředí ve svém okolí 

 • PRÁCE ZASTUPITELSTVA, KOMUNIKACE S OBČANY
 • bude vypracován a zveřejněn časový rozvrh veřejných zasedání Zastupitelstva obce v časových intervalech 1 x za dva měsíce
 • rozpočet obce a plán investiční výstavby bude konstruován za účasti celého Zastupitelstva a odborných komisí
 • odborné komise budou rozšířeny o komisi pro dopravu a bezpečnost a o komisi, jejíž náplní bude vytváření podmínek pro získávání dotačních titulů – členové komisí reprezentují všechny volební kandidátky
 • budou prověřeny všechny platné smlouvy a obecní vyhlášky z hlediska výhodnosti pro obec a její občany
 • bude revidována vyhláška o poplatcích za komunální odpad
 • v rámci prevence kriminality bude využíván kamerový systém, jehož kamerová stanoviště budou určena na základě zpracované mapy kriminality v obci. Budeme pokračovat ve spolupráci s Obecní policií v Jesenici a s Policií ČR
 • budeme zveřejňovat texty veškerých nových smluv uzavřených obcí, vyhlášených veřejných soutěží a důležitých dokumentů, pokud to nestanoví zákon jinak
 • budeme spolupracovat s blízkými obcemi v regionu při prosazování společných priorit a požadavků především v oblasti dopravního propojení a koordinovat součinnost v ochraně společných zájmů v rámci zachování přijatelného prostředí
 • budeme důslední v plnění uložených úkolů vyplývajících z funkce, a to pod veřejnou kontrolou, přičemž budeme vyvozovat osobní odpovědnost v případě jejich řádného neplnění
 • zkvalitníme komunikaci s občany, zvýšíme informovanost, budeme zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva, a to včetně jmenovitého hlasování(úřední deska, webové stránky)
 • budou obnoveny otázky a odpovědí na webových stránkách obce
 • vyvineme maximální úsilí k získávání finančních prostředků z vyhlášených státních dotačních programů i dotací EU
 • budeme podporovat takový rozvoj podnikání v obci, který nebude mít negativní dopady na její život a přinese občanům Vestce rozšíření služeb a nabídku pracovních příležitostí
 • KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBCE, SLUŽBY
 • podpoříme oživení kulturního a společenského života, tradic, chceme obnovit vydávání symbolického Domovského listu občanům trvale bydlícím ve Vestci
 • podpoříme různé formy péče o starší a tělesně handicapované spoluobčany, např. dovoz stravy, pečovatelskou službu, apod.
 • budou podporovány místní spolky, sdružení a organizace a zajišťovány vhodné podmínky pro vznik nových