Obecní policie Vestec

Obecní policie Vestec  je orgánem obce. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou obce č.3/2012  v souladu se zákonem ČNR č. 553 / 1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a jejím řízením byl pověřen 1. místostarosta obce Jiří Řízek.

Obecní  policie Vestec  zajišťuje nepřetržitou 24-hodinovou službu občanům. Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.

Kontaktní údaje

Obecní policie Vestec

Vestecká 3 (budova Obecního úřadu)
252 50 Vestec

Kontaktní telefon:   739 156 156,    70 22 77 22 7,    313 035 500

E-mail:       info@opvestec.cz

ID datové schránky: p66v787

Navštívit webové stránky: www.opvestec.cz

 

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Vestec, a na základě uzavřené veřejnoprávní  smlouvy také v obcích  Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Dobřejovice, Modletice, Herink, Popovičky. Každá obec má přiřazeného strážníka – okrskáře. Pro obec Vestec je okrskářem str. Michal Typl.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Při plnění úkolů obecní policie má strážník právo:

 • požadovat od občanů potřebné vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určitá místa
 • otevřít byt nebo jiný (i nebytový) prostor
 • odejmout věc
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • zastavovat vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění
 • používat donucovací prostředky, služebního psa a služební zbraň.

Pravomoci a povinnosti strážníka jsou dále upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.