Matrika

Matriční události pro občany Vestce vyřizuje městský úřad Jesenice s výjimkou Vítání občánků, které organizuje přímo obec Vestec.

Jaké záležitosti řeší matriční úřad

Uzavření manželství

Řešíte s matričním úřadem v místě konání sňatku. V případě, že obřad probíhá mimo trvalé bydliště snoubenců, budete vyzvání k zaplacení správního poplatku.

Pokud jste se rozhodli uzavřít sňatek na území obce Vestec a máte zde trvalé bydliště, můžete být oddáni starostou naší obce. Kontaktujte prosím tajemnici obecního úřadu a ověřte si termín. Veškeré podklady pro uzavření manželství dokládáte na matričním úřadě v Jesenici.

Po uzavření manželství je nutné zažádat o výměnu dokladů na kterémkoliv úřadu, kde se občanské průkazy a cestovní doklady vydávají. Platnost cestovního pasu při změně příjmení je ještě 3 měsíce po uzavření manželství a je možné v této době vycestovat do zahraničí.

Změna jména nebo příjmení

Žádost se podává na předepsaném formuláři matričnímu úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele, pro obyvatele Vestce na matrice na Městském úřadu v Jesenici. Správní poplatek je s platností od 1.1.2024 vybírán ve výši 3000 Kč.

Kontaktovat matriční úřad

Narození dítěte

Před narozením dítěte můžete požádat o vyrovnávací příspěvek a peněžitou pomoc v mateřství. Zpravidla ve 12. těhotenském týdnu se zaregistrujte do vybrané porodnice k porodu, porodnic si můžete vybrat více.

Po narození dítěte zařiďte dítěti rodný list na matrice úřadu dle místa porodu a do 8 dnů od narození přihlaste dítě ke zdravotní pojišťovně matky. Dítě získává po porodu automaticky adresu trvalého pobytu podle matky, v případě matky – cizinky, pak podle otce, je-li občanem ČR.

Po narození dítěte můžete zažádat o otcovský příspěvek na dobu po porodu a o rodičovský příspěvek. Pro nové občánky Vestce můžete navíc žádat o jednorázové porodné  vyplácené přímo obcí Vestec a také se můžete zúčastnit slavnostního Vítání občánků.

Potřebuji více informací.

Úmrtí

Vystavení úmrtního listu řeší matriční úřad podle adresy trvalého pobytu zesnulého, podklady pro jeho vystavení odesílá matrice lékař. Pro vypravení pohřbu budete potřebovat rodný list, popř. také oddací list a fotografii zesnulého (na smuteční parte).

Doklady zesnulého odevzdejte co nejdříve na městském úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2 na oddělení osobních dokladů.

Vždy probíhá dědické řízení, notář oslovuje dědice, nejčastěji po 6-9 měsících. Notář vám bude přidělen.

Pokud jste na zemřelého čerpali příspěvek na péči, musíte úřadu práce ohlásit úmrtí do 8 dnů. Můžete zažádat o vdovský/vdovecký či sirotčí důchod nebo o pohřebné.

Za zemřelého podnikatele musíte podat daňové přiznání. Úmrtí nahlaste dodavatelům energií či telefonnímu operátorovi.

Potřebuji více informací.

Ve Vestci vyřídíte

Vítání občánků

Novorozené dítě získává automaticky adresu trvalého pobytu stejnou jako je adresa matky. Je-li matka cizinka, získává dítě adresu trvalého pobytu po otci, je-li on občanem ČR.

První adresa trvalého pobytu v obci Vestec zakládá dítěti možnost zúčastnit se Vítání občánků v naší obci. Vítání občánků se zpravidla koná 1x ročně v dubnu-červnu a rodiče k němu musí dítě aktivně přihlásit. Nové občánků vítá osobně starosta nebo místostarosta obce a předává rodičům a dítěti drobné dárky.

Vyřizuje: Kateřina Haladová

Kontaktovat obecní úřad