Ztráty a nálezy

Naleznete-li v katastrálním území obce Vestec nějakou věc, jste povinni nález ohlásit bez zbytečného odkladu V PODATELNĚ OBECNÍHO ÚŘADU VESTEC  (Vestecká 3, Vestec), nelze-li nalezenou věc vrátit tomu, kdo ji ztratil.

O každém nálezu sepíše obecní úřad záznam. V záznamu se uvede jméno nálezce, kdy a kde byla věc nalezena, její popis, u peněz výše částky. Dále se v záznamu poznamená, zda si nálezce činí nárok na úhradu nutných nákladů (nálezce má právo na náhradu nutných výdajů) a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.

Obecní úřad všechny věci, které uschovává, zabezpečuje tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, popř. zničení nebo poškození.

Obecní úřad, jemuž byl nález ohlášen, je povinen o nálezu vyrozumět veřejnost způsobem v místě obvyklým.

Pro vydání nalezené věci je potřeba dostavit se do podatelny Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, v úředních hodinách a prokázat vlastnictví věci např. dokladem o koupi, podrobnějším popisem nálezu (barva, nápisy, atp.). Pro více informací můžete volat také na tel. 313 035 501.

Jestliže se do šesti měsíců ode dne ohlášení nálezu přihlásí vlastník nebo uživatel nalezené věci, vydá mu obecní úřad věc, pokud ji má v opatrování, popř. mu vydá výtěžek z prodeje. Nepřihlásí-li se vlastník nebo uživatel nalezené věci do 3 let ode dne ohlášení nálezu, věc připadá do vlastnictví obce.

Ztratili jste něco? Nalezené věci, které byly odevzdány obecnímu úřadu ve Vestci, si můžete prohlédnout v seznamu na internetových stránkách eztraty.cz

Najdete-li v seznamu svou ztracenou věc, obraťte se na obecní úřad Vestec – tel. 313 035 501 nebo emailem na info@vestec.cz.