Proč být vesteckým občanem?

Být vesteckým občanem je nejen čest, ale je to pro obě strany i výhodné. Věříme, že nabídka se bude neustále rozrůstat a bude motivací pro přihlášení se k trvalému pobytu právě ve Vestci, kde žijete.

 

Informace ke zřízení nebo zrušení trvalého pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení občana ČR k trvalému pobytu probíhá vždy na ohlašovně obce, ve které se nemovitost nachází. Cizinci s povolením k pobytu hlásí změnu místa pobytu v ČR na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (OAMP) pro Prahu-západ: Žukovského 888/2, Praha 6.

V ohlašovně obecního úřadu předložíte následující dokumenty:

 • platný občanský průkaz (u sňatku lze doložit OP s ustřiženým rohem či oddací list); NELZE použít cestovní pas pokud máte platný OP
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (nejlépe list vlastnictví; kupní smlouva není dostačující doklad pro přihlášení k trvalému pobytu) nebo nájemní smlouvu s originály podpisů nebo souhlas vlastníka (udělí osobně nebo jako ověřenou plnou moc, ne starší než 3 měsíce), podnájemní smlouvu včetně souhlasu majitele s jeho ověřeným podpisem

Další kroky:

 • vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (k dispozici na ohlašovně)
 • děti se přihlašují vždy zvlášť, osoba starší 15 let vyplňuje přihlašovací lístek sama za sebe
 • správní poplatek za přihlášení činí 50 Kč za osobu starší 15 let
 • OP se označuje odstřihnutím rohu “A” a ohlašovna vám vydá Potvrzení o změně údajů o místu trvalého pobytu

Zápisem nové adresy trvalého pobytu se automaticky ukončuje pobyt na původní adrese.

Vaší povinností je požádat do 15 dnů o vydání nového OP na jakémkoliv úřadu, který tuto agendu vyřizuje, bez ohledu na místo trvalého pobytu. Typicky se jedná o všechny Úřady městských částí v Praze, nebo na Městském úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

Upozorňujeme, že s platností od 2.8.2021 dle zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, bude platnost OP po změně adresy trvalého pobytu automaticky ukončena po 45 dnech! Je tedy nutné dodržet lhůtu 15 dní na podání žádosti o nový OP po změně trvalého pobytu (stejně tak po změně jména či příjmení, rodného čísla či rodinného stavu, je-li tento údaj na OP zapsán).

Řidičské průkazy již není nutné měnit, údaje v technickém průkazu vozidla se ale aktualizovat musí, a to do 10 dnů od změny trvalého pobytu! Využít můžete jakýkoliv registr vozidel, např. na Městském úřadu Černošice (správní odbor/registr vozidel), správní poplatek je 50 Kč za změnu.

 

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Haladová

Zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení trvalého pobytu může podat majitel nemovitosti nebo její části, nebo oprávněná osoba (např. nájemce). Navrhovatel je povinen prokázat ohlašovně splnění obou těchto podmínek:

 • občanovi zaniklo užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu (skončila nájemní smlouva, majitel odvolává svůj souhlas, rozvod manželství)
 • a zároveň prokáže, že občan tento objekt neužívá.

Za podaní návrhu zaplatí žadatel správní poplatek 100 Kč za každou osobu, které má být údaj o místě trvalého pobytu zrušen.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost ve správním řízení obvykle ve lhůtě 30 dnů.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Zrušením trvalého pobytu končí okamžitě platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Haladová

Jak zjistím, jestli je někdo trvale hlášený v mé nemovitosti?

Jako vlastník nemovitosti máte právo zažádat na Czech POINT o informaci, jaké osoby jsou trvale hlášené na adrese vaší nemovitosti. Žádost podáte osobně na ohlašovně obce, ve které se vaše nemovitost nachází. S sebou potřebujete svůj občanský průkaz a výpis z katastru nemovitostí.

Žádost je zpoplatněna částkou 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další.

Máte-li podezření, že jsou ve vaší nemovitosti hlášení cizinci, musíte o tuto informaci požádat na cizinecké policii.

Ohlašovna jako místo trvalého pobytu

Na adresu ohlašovny jakékoliv obce se nelze přihlásit z vlastní vůle.

Adresa ohlašovny (Vestecká 3, Vestec) se stává údajem o místu trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu ve Vestci zrušen ve správním řízení podle § 12 z. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel (z moci úřední nebo na návrh vlastníka či oprávněné osoby). Označení, že se jedná o adresu ohlašovny, se zapisuje také do nového občanského průkazu.

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně:

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně obecního úřadu Vestec (Vestecká 3, Vestec), vyzvednout si je můžete v úředních hodinách po předložení dokladu totožnosti. Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na ohlašovně, že obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Je ve Vašem zájmu, abyste sledovali doručování na tuto adresu. Využít můžete tel. číslo 313 035 501.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Občan s adresou pobytu na ohlašovně má možnost:

 • nahlásit ohlašovně tzv. doručovací adresu, na kterou mu budou doručovány „úřední“ písemnosti (nikoliv přeposílány)
 • v každém jednotlivém soudním či správním řízení nahlásit na jakou adresu mají být písemnosti doručovány
 • zřídit si na CzechPOINTu datovou schránku, do které mu orgán veřejné moci musí písemnosti doručovat přednostně (zdarma)
 • zajistit si u České pošty přeposílání pošty či P.O. BOX (placené služby)