Podrobné informace o osobních dokladech naleznete na stránce Ministerstva vnitra.

Kde nahlásit ztrátu či odcizení osobního dokladu?

S účinností od 2.8.2021 lze odcizení a nově i ztrátu osobních dokladů hlásit na policii České republiky (OOP Jesenice, Vestecká 1400, Jesenice) nebo na obci s rozšířenou působností v místě, kde se osobní doklady vydávají (pro občany Vestce tedy na Městském úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, nebo také na kterémkoliv úřadu městské části Praha 1 – 22 tam, kde osobní doklady vydávají).

Nahlášením odcizení či ztráty osobního dokladu končí okamžitě platnost nahlášeného dokladu z důvodu prevence zneužití tohoto dokladu. Jednou zneplatněný doklad již nelze znovu obnovit a vždy je nutné zažádat o vydání nového dokladu.

Kde zažádat o vydání občanského průkazu?

Vydání občanského průkazu není podmíněno spádovostí podle místa trvalého bydliště, žádat tedy můžete kdekoliv, kde občanské průkazy vydávají. Typicky to jsou všechny Úřady městských částí v Praze, Městský úřad Černošice (pracoviště Podskalská 19, Praha 2).

Blíží-li se konec platnosti vašeho občanského průkazu, můžete o jeho bezplatnou výměnu požádat až půl roku před uplynutím doby jeho platnosti.

Doklady jsou obvykle vydávány ve lhůtě do 30 dnů. V případě vydání dokladu ve zrychleném režimu ve lhůtě do 5 pracovních dnů či dokonce do 24 hodin pracovního dne jsou účtovány poplatky. Více informací a ceník naleznete na stránce Ministerstva vnitra.

Vydání občanských průkazů pro tzv. imobilní občany zdržující se ve správním obvodu Vestce vyřizují pracovníci  Městského úřadu Černošice při osobní návštěvě přímo u klienta doma. Je nutné, aby si žadatel předem domluvil termín schůzky – telefon  601 378 507.

 

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v občanském průkazu uveden stav) *
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v občanském průkazu uveden stav) *
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v občanském průkazu uveden stav) *
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo *
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. *

S platností od 2.8.2021, kdy začal platit nový zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, u bodů výše označených * skončí automaticky platnost občanského průkazu po 45 dnech od provedené změny. S návštěvou úřadu tedy příliš neváhejte.

Nové občanské průkazy po 2.8.2021

Dne 2.8. 2021 vešel v účinnost nový zákon  č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, podle kterého se již do občanských průkazů nebudou zapisovat akademické tituly. Volitelným údajem zůstává rodinný stav, popř. údaj o registrovaném partnerství. Mění se také vzhled průkazu, kdy se v levém horním rohu průkazu objeví dvoupísmenný kód země „CZ“ vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Novinkou je také vedení biometrických údajů držitele uložených v čipu občanského průkazu. Všechny nově vydávané strojově čitelné občanské průkazy  budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé ruky.  Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Občanský průkaz se vydává

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

 

Při převzetí hotového občanského průkazu budete vyzváni k nastavení bezpečnostních kódů vašeho nového občanského průkazu:

Bezpečnostní kódy

 • BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD (BOK), který chrání doklad proti zneužití v případě jeho ztráty nebo odcizení podobně jako např. platební kartu. Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10 číslic (pouze číslice), které zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového průkazu. BOK se bude používat při osobním jednání na úřadech, v bankách, poště a dalších místech, které budou vybaveny příslušnými terminály. Při třetím chybném zadání BOKu dojde k jeho zablokování. Odblokování provede úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100 Kč. Tento kód nastavujete povinně.

 

 • Můžete si také  aktivovat (není to ale povinnost) identifikační certifikát v čipu, který umožní vzdálený přístup k Portálu veřejné správy. Přístup k údajům v čipu je chráněn IDENTIFIKAČNÍM OSOBNÍM KÓDEM (IOK).  Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10 číslic (pouze číslice), které zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. Současně zadáte DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (DOK), který umožní odblokování IOK v případě, že tento bude po třetím chybném zadání zablokován. DOK je rovněž složen ze 4 – 10 číslic, které si zvolíte při převzetí nového OP. Dojde-li po desátém chybném zadání DOKu k zablokování identifikačního certifikátu v čipu, jeho odblokování bude možné pouze na úřadu obce s rozšířenou působností. Také změnu těchto kódů lze provést pouze na těchto úřadech.

Osoby do 15 let, osoby s omezením ve svéprávnosti a další osoby podle zákona bezpečnostní kódy BOK, IOK a DOK nezadávají.

 

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.

eObčanka

Od začátku roku 2024 budete moci využívat eDoklady při komunikaci s ústředními správními úřady, to jsou zejména ministerstva. Postupně se jejich použití rozšíří i na další místa, od ledna 2025 pravděpodobně i na obecní úřady, obecní policii, poštu, banky, vysoké školy, zdravotní pojišťovny, okrskové volební komise a soukromé osoby, pokud jim nějaký předpis stanovuje ověřit něčí totožnost (např. ubytování, prodej alkoholu).

Více informací a nejčastější otázky k tomuto tématu naleznete na stránce eDoklady od Digitální a informační agentury (DIA).