Místní poplatky

Přehled a ceník místních poplatků 2022

Poplatky na rok 2022

Poplatek za odpad

Informace k platbám

V prosinci roku 2021 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu, která reaguje na změny dané novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Hlavní změnou oproti dosavadním zvyklostem je skutečnost, že poplatek za rok 2022 se bude hradit ZPĚTNĚ, nikoliv předem jako doposud. Vyúčtování spotřeby za rok 2022 tak proběhne v lednu 2023 s povinností zaplatit poplatek nejpozději do 30.4. 2023.

Cena bude stále nastavena dle kapacity nádoby, nově se ale bude uvádět za 1 litr kapacity nádoby. Po přepočtu dle velikosti nádoby odpovídá přibližně dosavadním cenám. Výši poplatku naleznete v Přehledu místních poplatků. Liší se intenzitou svozu (1x za týden nebo 1x za 14 dní) a velikostí sběrné nádoby. Nádoby o objemu 120 l a 240 l si občané pořizují sami na vlastní náklady.

Chcete-li změnit četnost svého svozu či velikost nádoby, kontaktujte prosím písemně obecní úřad, nezapomeňte uvést datum změny.

Poplatníkem poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (nejedná se striktně o adresu trvalého bydliště). V případě, že v dané nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba, je poplatníkem poplatku vlastník této nemovité věci (fyzická nebo právnická osoba).

Poplatky za rok 2022 lze platit bankovním převodem na účet vedený u ČS 0388054389/0800 nebo KB: 107-2845800287/0100 od ledna 2023 nejpozději do 30.4.2023. Neposílejte prosím platby předem, vyčkejte na vystavení vyúčtování. Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS – pro rodinné domy: VS = č.p. (např. 141, nebo 21…), pro bytové domy: VS = č. bytu 00000 č.p. (např. 0500000322, nebo 1200000375…).

Doporučujme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a účel platby (např. Novák – odpad).

 

Další informace týkající se komunálního odpadu fyzických osob

Plátcem poplatku je buď vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků bytových jednotek u bytových domů. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, popř. vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Platí lhůta 15 dnů pro ohlášení důležitých změn týkajících se plátce poplatku (přihlášení ale i odhlášení od poplatku) správci poplatku (obecní úřad).

K odvozu odpadu se přihlásíte vyplněním přihlášky a jejím doručením do podatelny obecního úřadu. Přihlášku lze vyplnit osobně v podatelně.

Známka na popelnici se nevydává – k identifikaci slouží čip, který po přihlášení k poplatku za odpad připevní pracovník TSDB s.r.o. na vaši sběrnou nádobu.

Nevyvezenou popelnici u rodinných domů můžete reklamovat u dispečera TSDB, s.r.o., pana Kvítka, na tel: 731 410 418, nejlépe v den svozu. Je nutné nechat nevyvezenou nádobu vyndanou, dokud nebude vyvezena. Svozový den nádob je v pátek, ale doporučujeme nádoby připravit již ve čtvrtek večer. Svoz nádob při 14denním svozu je v SUDÉ TÝDNY.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad mohou občané Vestce odevzdat ve sběrném dvoře v ulici Na Průhoně 159. Mapy sběrných míst pro tříděný odpad a pro bioodpady naleznete na stránce Mapy obce Vestec.

Vyřizuje: Marcela Ženožičková

Poplatek za psy

Informace k platbám

Výši poplatku naleznete v Přehledu místních poplatků. Od roku 2021 jsou nově od poplatku osvobozeni majitelé psa převzatého z místního spolku Pes nejvěrnější přítel, z.s. a to na dobu 2 let od osvojení psa.

Poplatky lze platit bankovním převodem na účet vedený u ČS 0388054389/0800 nebo KB: 107-2845800287/0100 nejpozději do 31.03. daného roku.

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS – pro rodinné domy uvádějte VS = č. p. (např. 141, nebo 21…), pro bytové domy uvádějte VS ve tvaru: č. bytu 00000 č. p. (např. 0500000375, nebo1200000375…).

Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a účel platby (např. Novák – pes).

Hotově či platební kartou lze poplatky uhradit v podatelně Obecního úřadu Vestec ve dnech:
pondělí 7:30-12:00 a 13:00-17:00, 
středa 8:00-12:00 a 13:00-18:00.

 

Další informace pro majitele psů

Každého psa staršího 3 měsíců má jeho majitel povinnost přihlásit osobně v podatelně obecního úřadu, kde s ním bude sepsána přihláška. Pro přihlášení psa si připravte vyplněný očkovací průkaz s číslem čipu a svůj občanský průkaz. Platí povinnost ohlásit všechny rozhodné změny (nabytí i pozbytí psa) do 15 dnů od chvíle, kdy tyto změny nastaly.

Po přihlášení a zaplacení poplatku bude majiteli vydána identifikační psí známka.

Vyřizuje: Marcela Ženožičková

Poplatky za užívání veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství zahrnuje poplatky např. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro prodej či pro poskytování služeb, kontejnerů na stavební suť dočasně umístěných na veřejném prostranství, za umístění reklamních zařízení či za užívání veřejného prostranství pro sportovní či kulturní akce. Ceník naleznete v záložce Přehled místních poplatků – ceník.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Vokounová