Jak zažádat o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k místní komunikaci?

 • Vyplnění přiloženého formuláře
 • Přiložení situačního plánku s vyznačením místa připojení,
 • Souhlas DI Policie ČR – Okresní ředitelství Praha venkov
 • Doklad o zaplacení správního poplatku 500 Kč
 • doručení do podatelny Obecního úřadu

Žádost o povolení připojení místní/účelové komunikace ke stažení zde

Žádost o povolení připojení místní/účelové komunikace či nemovitosti k místní komunikaci

Jak si zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les?

 • Vyplnění přiloženého formuláře
 • Doložením výpisu údajů z katastru nemovitostí
 • Přiložení situačního snímku se zákresem dřevin určených k pokácení a doručením do podatelny Obecního úřadu

Žádosti podléhají veškeré dřeviny, které mají ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm a plocha keřů nad 40 m2

Žádost o povolení kácení dřevin ke stažení zde

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Jak si zažádat o povolení zvláštního užívání komunikace (pro provádění stavebních prací)?

 • Vyplnění přiloženého formuláře
 • Doložení situačního plánku s vyznačením plochy záboru
 • Kopie stavebního povolení (ohlášení)
 • Souhlas vlastníka komunikace
 • Technické podmínky pro obnovu konstrukce komunikace situace dopravního značení odsouhlasená DI Policie ČR – Okresní ředitelství Praha venkov a doručením do podatelny Obecního úřadu
 • Žadatel je povinen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, uhradit správní poplatek (100 Kč do 10 dnů, 500 Kč do 6 měsíců, 1000 Kč nad 6 měsíců zvláštního užívání komunikace) a poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Vestec

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace