Územní plán

V této části najdete všechny výkresy Územního plánu obce Vestec a příslušné texty ve stavu ke dni vydání, tj. k 31. lednu 2018.

Textová část platného územního plánu obce Vestec

Textová část

Územní plán Vestec – Výrok

Územní plán Vestec – Odůvodnění

Výkresy územního plánu obce Vestec

Výkresy územního plánu obce Vestec

1. Základní členění území Vestec

2. Hlavní výkres Vestec

3. Dopravní a technická infrastruktura Vestec

4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace Vestec

OD-1 Koordinační výkres Vestec

OD-2 Širší vztahy Vestec

OD-3 Zábory půdního fondu Vestec

Strategický plán rozvoje obce Vestec (schválený 16.12.2020)

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (pro roky 2021-2025). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

Přečtěte si: Strategický plán rozvoje obce Vestec pro roky 2021-2025.

Zelená páteř jakou součást Krajinného plánu (2014)

Unikátní projekt, který směle propojuje dosud oddělená biocentra a nefunkční biokoridory naší obce v jednom souvislém krajinářském prvku čítající několik retenčních nádrží, vzrostlou vegetaci nebo lužní louky. Dává prostor divoké přírodě v bezprostřední blízkosti lidských obydlí, lidem dává prostor pro rekreaci a relaxaci uprostřed přírody.

Přečíst si více o Zelené páteři Vestce

Předešlý územní plán

Územní plán platný od roku 2002 do ledna 2018. Schválením nového územního plánu pozbyl platnosti, stejně jako všechny k němu se vázající územní studie. Informace ke „starému“ územnímu plánu vám poskytnou pracovníci na stavebním oddělení Městského úřadu Jesenice nebo na Obecním úřadu Vestec.