Územní plán 2006

Územní plán 2006

27.03.2015

Obec Vestec pracuje na novém územním plánu více informací ZDE.

Zde najdete všechny výkresy Územního plánu sídelního útvaru Vestec a příslušné vyhlášky ve stavu ke dni schválení změny ÚpnSÚ Vestec č. 3, tj. k 2. březnu 2006. Jednotlivé výkresy najdete také v odkazu Mapa obce, kde je lze kombinovat s dalšími mapovými vrstvami.

 

Výkresy územního plánu sídelního útvaru Vestec

 

1. Funkční využití území

2. Doprava

3. Vodní hospodářství

4. Energetika a spoje

5. Zeleň, plán ÚSES

6. Vyhodnocení ZPF

7. Veřejně prospěšné stavby

 

 

VYHLÁŠKY o závazných částech územního plánu

 

VYHLÁŠKA 2/1998 O závazných částech územního plánu

VYHLÁŠKA 1/2000 O závazných částech územního plánu po změně č.1

VYHLÁŠKA 2/2000 O závazných částech územního plánu po změně č.2

VYHLÁŠKA 1/2006 O závazných částech územního plánu po změně č.3

 

ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ VESTEC

Vzhledem k tomu, že pozemek, určený územním plánem k výstavbě mateřské školy spolu s domovem pro seniory, nebylo možné v současnosti využít, rozhodlo zastupitelstvo o koupi jiného pozemku pro výstavbu mateřské školy. Ten umožňuje výstavbu obytných staveb, takže pro možnost stavby mateřské školy bylo nutné pořídit změnu územního plánu č. 4 upravující využitelnost předmětného pozemku. V současnosti probíhá projednání návrhu této změny.

 

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Vestec pro lokalitu Mateřské školy

VÝSLEDEK Projednání zadání změny s orgány státní správy

NÁVRH ZMĚNY Č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Vestec – Květen 2008

Územní plán sídelního útvaru Vestec – změna č. 4,  nabytí účinnosti 1.11.2008

ZMĚNA Č. 5 ÚPNSÚ VESTEC

 

 

URBANISTICKÉ STUDIE

 

Rozvojová lokalita Z8 – 1_Situace širších vztahů 1

Rozvojová lokalita Z8 – 2_Situace širších vztahů 2

Rozvojová lokalita Z8 – 3_Situace

Rozvojová lokalita Z8 – 4_Technická situace

Rozvojová lokalita Z8 – US Vestec I. 

 

Ucelená urbanistická studie Ing. Arch.Zdeňka Ouředníčka