Obec Vestec

Obec Vestec leží ve Středočeském kraji při Vídeňské silnici vedoucí ve stopě historické komunikace, která spojovala Prahu s Vídní. Katastr obce přímo navazuje na jižní část katastrálního území hlavního města Prahy v jihovýchodním příměstském regionu. Severní část katastru sousedí s Městskou částí Praha – Šeberov a Praha – Kunratice, východně i jižně se dotýká města Jesenice, na západě obce Hodkovice – Zlatníky a Městské části Praha – Libuš.

Okolní krajina je rovinatá s mírným severním sklonem, po staletí intenzivně zemědělsky obdělávaná. Také dispoziční uspořádání původní zástavby vypovídá typologicky o zemědělském způsobu obživy – statky byly štítem orientovány do dlouhé, ulicově uspořádané rozšiřující se návsi a úzké pozemky směřovaly kolmo k ní daleko do krajiny. Dnes je náves plná vzrostlé zeleně. Díky své poloze patří Vestec mezi atraktivní příměstské lokality v sousedství Prahy. Na původní venkovskou zástavbu navázaly od devadesátých let nové obytné lokality. Podél komunikace Vídeňské došlo k rozvoji komerční výstavby.

Původní katastr obce zasahoval až ke kostelu v sousední obci Hrnčíře. Nyní je část tohoto území připojena ke katastru Prahy 11 a část ke katastru města Jesenice. V lokalitě u Hrnčíř, která zůstala v katastru obce Vestec, se v současné době nachází cca 50 rodinných domů a území určené pro rozvoj obytné výstavby, které se již zastavuje. Hlavním zdrojem pracovních příležitostí pro obyvatele obce je Praha, mnoho příležitostí k zaměstnání najdou ale i v samotné obci. A díky orientaci obce na vědecký výzkum se z obce stalo místo, které je pracovně zajímavé pro vědce a další zaměstnance nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Další informace o obci Vestec

Infrastruktura obce

Obcí prochází v severojižním směru silnice II. třídy II/603 Vídeňská a ve východozápadním směru místní komunikace Vestecká, které jsou velmi zatíženy dopravou mezi hlavním městem Prahou a jižním regionem. Obec je také napojena na D0, který vede na západ od obce a v budoucnu by u severního okraje měla vzniknout stanice metra.

Většina obslužných komunikací v obci byla vybudována jako součást nových obytných a komerčních lokalit. Páteřní komunikaci Vestecká obec průběžně opravuje a v roce 2021 se bude měnit povrch celé komunikace, zároveň je v plánu i její zklidnění v centrální části obce. Obec postupně opravuje i další komunikace, které jsou v jejím vlastnictví, kdy v rámci těchto oprav dochází k instalaci prvků zajišťujících zklidnění provozu a budování nových chodníků.

Díky rozvoji cykloturistiky projíždí obcí značné množství cyklistů po upravených trasách. Obec vybudovala nové cyklostezky, které poskytují pohodlné a bezpečné napojení jak směrem do Prahy, tak do Jesenice.

Kanalizace, vodovod

Většina nemovitostí na území obce je připojena na veřejný vodovodní a kanalizační řad, provozovatelem jsou Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.. Obec disponuje vlastní čistírnou odpadních vod, která byla postupně modernizována a intenzifikována, celkové náklady postupně přesáhly částku 100 milionů korun a v současné době má kapacitu 10.000 ekvivalentních obyvatel.

 

V severní části obce je umístěna retenční nádrž, která byla vybudována nákladem cca 16,5 milionu Kč a díky úpravě okolí a vybudovaní veřejného griloviště se stala zajímavým místem pro výlety.

Občanská vybavenost

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel obce významně vzrostl, docházelo postupně také ke zlepšování občanské vybavenosti.

V obci jsou dva velké obchody s potravinami (Albert, Billa), několik restaurací, lékárna, obchody s elektronikou, nábytkem, potřebami pro zvířata, bankomaty, vlastní pobočka pošty, kadeřnictví, kavárna, cukrárna, květinářství. Obec má také vlastní mateřskou školu, která je po dostavbě určena pro max. 140 dětí. Vzdělávání v oblasti základních škol má obec řešeno pomocí partnerských škol na Jižním městě, především ZŠ Campanus, se kterou spolupracuje dlouhodobě a většina dětí z Vestce navštěvuje právě tuto školu. Pro nejmenší školáky obec zajišťuje školní autobus, pro starší je prodloužena linka 326, která zajíždí až k zastávce u ZŠ.

V rámci volnočasových aktivit obec postupně rozšířila objekt šaten ve sportovním areálu na hřišti, který slouží i jako zázemí pro různé sportovní aktivity a aktivity pro děti. Původní multifunkční hřiště bylo upraveno a zastřešeno. V roce 2021 došlo k vybudování dalších tréninkových ploch v lokalitě u rybníka, kde je možné také najít workoutové hřiště a dětské hřiště. Další dětská hřiště jsou rozmístěna po celé obci, největší z nich se nachází přímo na Vestecké.

Životní prostředí

V minulosti byla krajina v okolí obce intenzívně zemědělsky obdělávána, takže kompaktní zeleň se v ní vyskytuje jen sporadicky. Snahou obce je jednak ochrana a revitalizace existující zeleně a nezastavěné krajiny, ale zároveň i systematické zakládání nových zelených ploch a stromořadí. Proto byl obcí vytvořen projekt Zelené páteře, která prochází od jihu na sever katastru celou obcí, zahrnuje jak současnou vodní plochu rybníka, tak i nové prvky zachycující srážkovou vodu a v neposlední řadě také nové rozsáhlé plochy zeleně. Postupně jsou také upravovány současné zelené plochy a dochází k výsadbě nových stromů a keřů, jedním z příkladů je vysazení Aleje svobody, vedoucí od rybníka směrem na Hrnčíře.

 

Již od roku 1994 je v obci zavedeno třídění odpadu. Obec dále zřídila několik sběrných míst na biologický odpad a pro obyvatele je k dispozici sběrný dvůr.

Kultura a spolkový život

Obec Vestec navázala na tradiční formy lidové zábavy pořádáním masopustu a pálení čarodějnic, k dalším pravidelným kulturním akcím patří dětský den, rozsvícení vánočního stromu, mikulášská besídka, světélko z Betléma, vítání občánků a akce pro seniory.

Na území obce Vestec působí několik spolků, které výrazně přispívají k udržení komunitního života v obci. Mnohé z nich pořádají kulturní akce nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost. Jedná se např. o rodinné centrum Baráček, z.s., Pes nejvěrnější přítel, z.s., Spolek vesteckých seniorů, z.s. aj.

Komerční aktivity

V katastru Vestce v minulosti působily některé významné firmy, které ovlivnily dnešní tvář obce. Zemědělský podnik Agro Jesenice dosud obdělává většinu zemědělské půdy a patří mu i zpracovatelský závod s úpravnou a mrazírnou ovoce a zeleniny na severu obce. Výrobce nerezového vybavení JIVA Jirák s tradicí sahající do první republiky obnovil v devadesátých letech svoji výrobu v centru obce, a také některé původní statky na návsi našly nové komerční využití.

 

Západně od ulice Vídeňské se rozkládá areál SAFINA, na který v devadesátých letech navázala rozsáhlá výstavba komerčních areálů širokého spektra působnosti, z nichž k nejvýznamnějším patří areál Biotechnologického centra Vestec (BIOCEV). Najdeme zde ale i řadu dalších subjektů, které se zabývají vědeckým výzkumem.

Počet obyvatel v letech 2001 – 2021 (k 1. 1.)

 

Rok Celkový počet obyvatel
2021 2822
2020 2739
2019 2675
2018 2601
2017 2500
2016 2422
2015 2357
2014 2346
2013 2221
2012 2145
2011 2137
2010 2119
2009 2130
2008 2078
2007 1923
2006 1741
2005 1574
2004 1348
2003 1143
2002 1007
2001 872

 

Skutečný počet obyvatel obce je v posledních letech podstatně vyšší, ne všichni jsou k pobytu v obci přihlášení a tím snižují příjmy obce a tedy i možnosti jejího rozvoje.

Symboly obce

Ke zvýšení své prestiže nechala obec Vestec v roce 2003 zpracovat nové symbolyznak a praporZnakem obce Vestec je v červeno-zlatě polceném štítě vlevo vynikající půl stříbrné orlice se zlatou zbrojí, vpravo deset zelených třapců z arcibiskupského klobouku. Prapor obce Vestec tvoří červeno-žlutě čtvrcený žerďový pruh, široký jednu třetinu délky listu a dva vodorovné pruhy, červený a žlutý. V horním červeném žerďovém poli půl bílé orlice se žlutou zbrojí, přiléhající k hornímu žlutému poli s deseti zelenými třapci z arcibiskupského klobouku. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Barvy obce Vestec jsou žlutá a červená.

Orlice je odvozena od erbu Jana z Hardeka, s kterým je spojena první zmínka o obci Vestec. Je to první známý vlastník obce z řad šlechty a se známou podobou erbu. Zelené střapce jsou převzaty z hodnostního klobouku arcibiskupa a je tím naznačováno držení obce pražským arcibiskupstvím nepřetržitě od roku 1715. Základní červeno-zlaté polcení má tinktury, kterými disponovalo Staré město a to bylo vlastníkem obce od druhé poloviny 15. století.

Symboly obec nechala zpracovat v roce 2003.

Vysvětlivky – terminologie heraldiky


orlice – kreslí se s jednou hlavou (orel – kreslí se se dvěma odvrácenými hlavami)

zbroj – části zvířecích těl, které mohou být použity jako zbraně v boji (zobák, spáry, drápy, rohy, parohy, kly, kopyta.)

klobouk s třapci – symbol církevní hodnosti, barva a počet třapců přesně stanovují místo nositele v   církevní hierarchii (1-15 třapců)

list – plocha, tvar praporu

polcení – svislé rozdělení erbu

dělení – vodorovné rozdělení erbu

tinktury – heraldické barvy (červená, zelená, modrá a černá) a kovy (zlatá-žlutá a bílá-stříbrná)