Poslední prezidentská volba se konala v roce 2018. Volební účast v prvním kole byla 61,92 %, ve druhém pak 66,60 %. Z prvního kola postoupili z devíti kandidátů do kola druhého dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který nakonec prohrál s dosavadním prezidentem o 2,74 procentního bodu.

Miloš Zeman své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu.

 

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Podmínkou k podání kandidatury je získání podpory nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně alespoň 50 000 občanů, kteří podepíší příslušnou petici.

Volba se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím jeho volebního období. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba do devadesáti dnů.

Následující prezidentské volby nás tedy čekají v roce 2023, konkrétně ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo) a příp. 27. a 28. ledna 2023.

Voličské průkazy

Od okamžiku vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu dle § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost  o voličský průkaz lze doručit v elektronické podobě pouze z datové schránky fyzické osoby žadatele, v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Poslední datum pro přijetí žádostí prostřednictvím datové schránky nebo pošty je v pátek 6.1. 2023 (resp. 20.1. 2023 pro 2. kolo)osobně je možné zažádat až do středy 11.1. 2023 do 16:00 (do středy 25.1. 2023 pro 2. kolo).

Samotný voličský průkaz může být voliči vydán nejdříve 15 dní přede dnem konání volby, tj. od  29.12. 2022. Dne 29.12. 2022 bude obecní úřad otevřen od 13 hod do 16 hod právě z důvodu vydávání voličských průkazů.

Voličský průkaz odevzdává volič okrskové volební komisi v místě, kde bude volit. Za ztracený nebo odcizený voličský průkaz nelze vydat duplikát, v takovém případě nebude voliči umožněno volit (ani v místě trvalého bydliště).

 

Žádost o voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu

Dokumenty starosty

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta v roce 2023

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2023

Informace pro voliče

Voličem ve volbě prezidenta republiky je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovat ve volbách nemůže volič, brání-li mu překážky ve výkonu volebního práva:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvody ochrany zdraví lidu (karanténa)
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Hlasování probíhá ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič může před konáním voleb (nejpozději 3 dny osobně) požádat o vydání voličského průkazu a s ním může hlasovat v jakékoli volební místnosti v ČR.

Volba prezidenta republiky proběhne ve dnech 13. – 14. ledna 2023, volební místnost pro všechny občany s trvalým pobytem ve Vestci se nachází v budově Mateřské školy Vestec, U Hřiště 576, Vestec. Pro občany, kteří ze závažných, zejm. zdravotních důvodů, nemohou do volební místnosti přijít, nabízíme možnost objednat si přenosnou volební schránku, která dorazí za vámi v sobotu 14.1. 2023 dopoledne. Volat můžete na obecní úřad na tel. 313 035 501 nebo ve dnech voleb na tel. 724 09 09 07.

Jak volit v případě nařízené karantény nebo izolace z důvodu covid-19?

V případě, že bude volič v karanténě kvůli onemocnění covid-19, je toto překážkou ve výkonu jeho volebního práva a do běžné volební místnosti přijít nemůže. Může ale hlasovat na tzv. drive-in hlasovacím stanovišti – pouze dne 11.01.2023 v čase 8:00 – 17:00 (pro 2. kolo dne 25.01.2023 8:00 – 17:00), pro občany okr. Praha-západ na stanovišti v Řevnicích, ul. Havlíčkova, v areálu hasičské stanice. Volič musí prokázat trvalý pobyt na území okresu Praha-západ, popř. volí na voličský průkaz. Volba probíhá z osobního motorového vozidla za dodržení protiepidemických opatření. Ze zvlášť závažných důvodů může i občan v karanténě požádat o tzv. zvláštní přenosnou volební schránku, do které bude možné volit v pátek 13.1.2023 (8:00 – 22:00) a v sobotu 14.1.2023 (8:00 – 14:00). Příjem žádostí telefonicky na tel. 257 280 862, Po a St 8:00-17:00, Út a Čt 8:00 – 16:00, Pá 8:00 – 14:00 – nejpozději ve čtvrtek 12.1. do 20:00. Tuto službu zajišťuje Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vybere jeden hlasovací lístek se jménem voleného kandidáta. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s jedním vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

V případě konání II. kola volby prezidenta republiky (tedy v případě, že v I. kole nezískal jeden z kandidátů více než 50 % hlasů) nejsou již volební lístky distribuovány voličům předem, ale hlasovací lístky se jmény dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

Kdy může být hlasovací lístek neplatný?

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek. Více hlasovacích lístků v úřední obálce znamená neplatný hlas.  Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Naopak, mírně poškozené hlasovací lístky, popř. natržené či přeškrtnuté, je-li z nich patrná vůle voliče, jsou platné.