Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024.

Předchozí volby do Evropského parlamentu se v Česku konaly 24. a 25. května 2019. Česko bylo jedinou zemí, kde se volilo dva dny. Česko ve volbách získalo 21 europoslanců.

Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. Poslanci Evropského parlamentu jsou takto přímo voleni od roku 1979. Evropské politické strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie. V současné době má Evropský parlament 705 poslanců.

 

 

Informace pro voliče

Volit na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu může státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nebo občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič – cizinec musí zároveň požádat obecní úřad v místě svého bydliště o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do 40 dnů před konáním voleb, nebo požádat o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do obecních zastupitelstev (tzn. nejpozději v neděli 28. dubna 2024 do 16:00. Z tohoto důvodu bude obecní úřad Vestec otevřen v neděli 28. 4. 2024 v čase 13:00 – 16:00). Žádost o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů naleznete níže.

Hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu nemůže volič brání-li mu překážky ve výkonu volebního práva:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvody ochrany zdraví lidu (karanténa)
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voličské průkazy

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu je zapsán, o vydání voličského průkazu. Požádat lze ode dne vyhlášení voleb:

  • osobně v podatelně obecního úřadu Vestec (Vestecká 3, Vestec) nejpozději ve středu 5. června 2024 do 16:00
  • podáním doručeným nejpozději v pátek 31. května 2024 do 16:00 v listinné podobě s ověřeným podpisem žadatele nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče (fyzické osoby), příp. přes Portál občana. Vzor žádosti naleznete níže.

Voličské průkazy vydává obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.

Volič s voličským průkazem může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejm. zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Pro objednání přenosné volební schránky volejte v úředních dnech na Obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 nebo 734 755 516, a v dnech voleb na tel. 724 09 09 07 nebo na tel. 734 755 516. Pochůzka bude probíhat v sobotu dopoledne.

Ke stažení

Informace pro voliče - občany jiných členských států EU

Žádost o Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu/Přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů

Žádost o voličský průkaz - pro volby do Evropského parlamentu 2024

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vybere jeden hlasovací lístek, na kterém ještě může zakroužkovat pořadová čísla nejvýše dvou kandidátů. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s jedním vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Kdy může být hlasovací lístek neplatný?

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek. Více hlasovacích lístků v úřední obálce znamená neplatný hlasNeplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Vyznačení více než 2 preferenčních hlasů zakroužkováním pořadových čísel kandidátů na vybraném hlasovacím lístku neznamená neplatný hlas, pouze nebude přihlíženo k preferenčním hlasům.

 

Informace starosty

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Svolání 1. zasedání OVK

Termín školení pro členy OVK, jejichž účast na školení je povinná

Informace o konání voleb do EP 2024