Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 23. – 24. září 2022. Současně s nimi budou probíhat volby do zastupitelstva obce Vestec.

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konaly v říjnu 2016. První kolo proběhlo 7. a 8. října 2016 s volební účastí 35,40 % a druhé se uskutečnilo 14. a 15. října s volební účastí 15,65 %. Další volby se v naší obci uskuteční na podzim roku 2022.

Vestec patří do volebního obvodu č. 16 – Beroun

Podrobné výsledky předchozích voleb naleznete zde.

 

Informace pro voliče

Voličem do Senátu je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovat ve volbách do Senátu nemůže volič brání-li mu překážky ve výkonu volebního práva:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvody ochrany zdraví lidu (karanténa)
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voličské průkazy

Hlasování probíhá v těch volebních obvodech, kde byly vyhlášeny volby do Senátu. Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu je zapsán, o vydání voličského průkazu. Požádat lze ode dne vyhlášení voleb:

  • osobně v podatelně obecního úřadu Vestec (Vestecká 3, Vestec) nejpozději ve středu 21. září 2022 do 16:00, pro druhé kolo nejpozději ve středu 28. září 2022 do  16:00 (služba bude zajištěna v podatelně OÚ pro vyřízení žádostí o voličský průkaz).
  • podáním doručeným nejpozději v pátek 16. září 2022 do 16:00 v listinné podobě s ověřeným podpisem žadatele nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče (fyzické osoby). Vzor žádosti naleznete níže.

Voličské průkazy vydává obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 8. září 2022.

Volič s trvalým pobytem na území obce Vestec může s voličským průkazem hlasovat pouze ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 16 Beroun, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu. Pro volební obvod 16 – Beroun jsou to tyto obce.

 

Ke stažení

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc na převzetí voličského průkazu

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Při souběhu voleb v roce 2022 obdrží volič ŠEDOU obálku pro volby do zastupitelstva obce a ŽLUTOU obálku pro volby do SENÁTU. Barva obálky odpovídá barvě hlasovacího lístku – šedá barva pro zastupitelstvo obce, žlutá barva pro senát.

Pro druhé kolo voleb do Senátu budou hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů distribuovány až ve volební místnosti. Úřední obálka pro druhé kolo voleb je šedá.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vybere jeden hlasovací lístek se jménem voleného kandidáta. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s jedním vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Při souběhu voleb platí, že do ŠEDÉ úřední obálky patří ŠEDÝ hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce, do ŽLUTÉ úřední obálky patří jeden ŽLUTÝ hlasovací lístek se jménem kandidáta pro volby do Senátu. 

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR nejsou již volební lístky distribuovány voličům předem, ale hlasovací lístky se jmény dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

Kdy může být hlasovací lístek neplatný?

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek. Více hlasovacích lístků v úřední obálce znamená neplatný hlas.  Hlasovací lístek musí být vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný (pro volby do Senátu Parlamentu ČR ŽLUTÝ HLASOVACÍ LÍSTEK = ŽLUTÁ OBÁLKA). Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Dokumenty starosty

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Vyrozumění o školení pro členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná

Oznámení pro voliče o době a místu konání voleb v roce 2022