Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

12.03.2014

 Odpovědná osoba za realizaci

 Tibor Švec 

 

 

 

 

 
Kudy do sběrného dvora?

Únor 2014 Sběrný dvůr se otevírá veřejnosti

Sběrný dvůr bude v provozu dva dny v týdnu: ve středu 16 – 20 hodin, v sobotu 8 – 14 hodin.

Sběrný dvůr, jedna z dlouhodobých priorit obce Vestec, je v současnosti stavebně hotov. „Čeká se jen na kolaudaci, tedy formální uvedení do provozu,“ vysvětluje starosta Tibor Švec. Sběrný dvůr otevře své brány na začátku února. Občané tam mohou svážet veškerý odpad kromě bioodpadu, k jehož sběru slouží dvanáct kontejnerů umístěných po obci. Vestecký sběrný dvůr bude sloužit výhradně komunálním účelům, i proto vedení obce stanovilo maximum odevzdané stavební sutě na 300 kilogramů ročně pro jednu domácnost. Sběrný dvůr bude v provozu dva dny v týdnu: ve středu otevírá ve 14 hodin a zavírá ve 20 hodin, v sobotu se začíná od 8 hodin a končí se ve 14:00. Cena likvidace je součástí poplatku za komunální odpad. „Stačí se prokázat platným dokladem ozaplacení poplatku na komunální odpad,“ dodává starosta. „Jsme rádi, že jeden z našich dlouhodobých projektů je konečně hotov, pozdržela ho především složitá dotační procedura na Státním fondu životního prostředí.“ Sběrný dvůr vyšel celkem na 3 miliony korun, z toho 2,7 milionu bylo hrazeno právě z dotace od Státního fondu životního prostředí.

22.3.2013 Dodavatelé pro sběrný dvůr již byli vybráni. V lednu byla podepsána kupní smlouva s AVE Odpadové hospodářství s.r.o. na technické vybavení ve  výši 459 011,78 Kč včetně DPH a smlouva o dílo se společností SWIETELSKI stavební s.r.o OZ DS STŘED na částku 1 529 081,85Kč včetně DPH na stavební část.

17.4.2012 Sběrný dvůr: do dvou měsíců bude
stavební povolení


Zajímá vás, jak se má momentálně situace se sběrným dvorem? „Připravujeme
žádost o stavební povolení, které by mělo brzy podáno a pokud vše půjde hladce
bude vydané na konci května,“ odpovídá místostarostka Eleni Zíková. „Předpokládáme,
že se  během letních měsíců začne
stavět,“ dodává. Sběrný dvůr je zásadní projekt, jenž výrazně usnadní likvidaci
odpadů vesteckým občanům. Už žádné finančně náročné a nepohodlné termíny svozů,
dvůr bude umístěn přímo ve Vestci, v areálu Agra. Přijde na 3 miliony
korun, obec na něj dostala dotaci 2,7 milionu korun od Státního fondu životního
prostředí, sloužit v něm bude vždy jeden pracovník technických služeb –
nebude třeba proto vytvářet nové pracovní místo.

16.1.2012 SBĚRNÝ DVŮR: Pohodlí
pro občany

Zásadní projekt, jenž výrazně usnadní život vesteckým
občanům. Dokončen by měl být v jarních měsících. Už žádné finančně náročné
a nepohodlné termíny svozů, dvůr bude umístěn přímo ve Vestci, v areálu
Agra. Přijde na 3 miliony korun, obec na něj dostala dotaci 2,7 milionu korun od
Státního fondu životního prostředí, sloužit v něm bude vždy jeden
pracovník technických služeb – nebude třeba proto vytvářet nové pracovní místo.
Stavba by měla začít v brzkých jarních měsících.

15.12.2011 V areálu Agro vznikne v druhé polovině roku 2012
sběrné místo. Momentálně se vyřizuje stavební povolení, následovat bude
výběrové řízení na zhotovitele a pak už samotné zřízení dvora.

S tímto projektem jsme velmi
spokojeni. Nejen, že plníme, co jsme slíbili, ale i za minimální peníze.
Projekt sběrného dvora vyjde na 3,1 milionu korun, od Ministerstva životního
prostředí jsme obdrželi dotaci 2,7 milionu korun.  Obsluhu sběrného dvora pokryjeme svými
vlastními silami. Službu bude vykonávat vždy jeden pracovník technických
služeb.

15.11.2011 – Získání dotace ve výši 2 747 196 Kč, více ZDE.

22.9.2011 – Akceptování žádosti o dotaci naleznete ZDE

11.9.2011 – V rámci rozšiřování služeb občanům plánuje obce zřídit sběrný dvůr.

Nejdříve malé shrnutí, co to vlastně sběrný dvůr je – sběrný dvůr je určen pro soustředění odevzdávaného tříděného komunálního odpadu

vyprodukovaného od občanů obce Vestec před jeho odvozem k likvidaci. Jedná se o sběr tříděného odpadu (sklo, papír, dřevo, stavební sutě,

elektromateriál a velkokapacitní odpad z domácnosti) včetně sběru odpadů nebezpečných. Sběrný dvůr je vybaven dostatečnou kapacitou

příslušných kontejnerů. A nyní již k tomu, kde by se měl sběrný dvůr nacházet. Poloha dvora je situována do jihovýchodní části stávajícího

areálu AGRO Jesenice (u komunikace Na Průhoně) s oddělenými přístupy návozu a odvozu odpadů. Přístup pro občany je koncipován z ulice

Na Průhoně novými vraty ve stávajícím oplocení areálu a nově vybudovanou přístupovou komunikací uvnitř areálu. Komunikační zóna pro odvozy

odpadů je řešena v protější části sběrného d;vora vnitřním prostorem areálu AGRO Jesenice. Stávající zpevněná plocha nově budovaného dvora

je rozšířena o prostor pro kontejnery a o novou příjezdovou komunikaci pro občany – v celé ploše provedena v živičném povrchu. Prostor

kontejnerů je doplněn o lehkou zastřešující konstrukci s dostatečnými parametry pro manipulaci s odpady. Ostatní nezpevněné plochy sběrného

dvora budou zrekultivovány a ozeleněny. Areál sběrného dvora je po celém obvodu vymezen oplocením včetně dvojice vrat. A nakonec to

nejdůležitější, z čeho se to zaplatí:

Pro realizaci projektu sběrného dvora byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí, kde podpora

financování činí až 90% celkové ceny projektu. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na částku 3.052.440,- Kč. V současné době je projekt

ve stadiu vydaného ÚZEMNÍHO SOUHLASU a v procesu posouzení pro poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí.

1.9.2011 – Obec požádala o dotaci Zkvalitnění nakládání s odpady

23.8.2011 – Rada obce schválila záměr pronájmu místnosti v areálu Agra pro účely Sběrného dvora

14.4.2011 – Obec podá žádost o dotaci na zřízení sběrného dvora, který by měl být zřízen v areálu Agra.

Obec Vestec se rozhodla realizovat v průběhu roku 2011 sběrný dvůr pro trvale hlášené občany obce Vestec.

Plánuje se zřízení sběrného dvora s kontajnery na třídění odpadu s kvalifikovanou obsluhou na okraji obce.