Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
16.2.2022
Sejmuto dne:
25.3.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3055/10, Z 3064/10, Z 3066/10, Z 3067/10, Z 3076/10, Z 3077/10, 3078/10, Z 3095/10, Z 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 18.3.2022 od 10:00 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy Změn ÚP, úplný návrh na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 25.3.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Připomínky lze podávat prostřednictvím systému pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 a projednání VVURÚ.pdf