Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 ÚP hl. města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
29.3.2022
Sejmuto dne:
5.5.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 28.4.2022 od 13:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP, úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 5.5.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 a projednání VVURÚ.pdf