Rozhodnutí: Schválení stavebního záměru „Sportovní areál Jesenice“

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
20.5.2022
Sejmuto dne:
6.6.2022

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním jednání posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 3.1.2022 podalo Město Jesenice, IČO: 00241318, které zastupuje PITTER DESIGN, s.r.o, IČO: 25275291, a na základě tohoto posouzení podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu SCHVALUJE STAVEBNÍ ZÁMĚR na stavbu nazvanou „SPORTOVNÍ AREÁL JESENICE“, Jesenice, mj. na pozemku parc. č. 1034 (dle KN ostatní plocha) v k.ú. Vestec u Prahy.

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

01405_Rozhodnutí_schválení_Sportovní_areál_Jesenice.pdf