Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou – záměr „Panattoni Business Park Prague“

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
13.2.2024
Sejmuto dne:
28.2.2024

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostření a zemědělství, jako příslušný správní orgán, na základě provedeného zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), že záměr „Panattoni Business Park Prague“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Úplné znění Rozhodnutí KÚSK_00543_2024_Panattoni_Business_Park_Prague.pdf