Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
4.2.2024
Sejmuto dne:
12.3.2024

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 05. 03. 2024 od 11:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy změn ÚP a úplný návrh na vydání formou opatření obecné povahy a VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 12. 03. 2024 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

00436_VV_Ozn_projednani_Z3122_Z3123vlny11.pdf