Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23 Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.11.2023
Sejmuto dne:
12.12.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhů změn Z 3399/23, Z 3400/23 a aZ 3401/23 vlny 23 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 9:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy a VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 12. 12. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

 

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání změn vlny 23_Praha.pdf