Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
9.5.2023
Sejmuto dne:
23.6.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn  Z 3117/11 a Z 3124/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Společné jednání se bude konat dne 25. 05. 2023 od 10:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy změn ÚP a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 23. 6. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 11