Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
28.6.2022
Sejmuto dne:
4.8.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájeném řízení o vydání změny Z 3139/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“). Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst. 2 věty třetí stavebního zákona v opakovaném veřejném projednání projednává  v rozsahu úprav vzešlých na základě vyhodnocení výsledků prvního veřejného projednání. Opakované veřejné projednání se bude konat dne 28.7.2022 od 13:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 04.08.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení změny vlny 12 a opakovaném veřejném projednání včetně VVURÚ.pdf