Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn Územního sídelního útvaru hl. města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
23.8.2022
Sejmuto dne:
29.9.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2842/00,  Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2964/00, Z 2975/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu Změny ÚP. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 22.9.2022 od 12:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání Změny ÚP formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 29.9.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení změn vlny V.pdf