Veřejná vyhláška – Oznámení termínu druhého veřejného projednání změny Z 3822/00 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
29.3.2022
Sejmuto dne:
28.4.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, oznamuje touto veřejnou vyhláškou stanovení druhého termínu veřejného projednání samostatně projednávané změny Z 3822/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“). Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Druhé veřejné projednání se bude konat dne 21.4.2022 od 09:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference. Všechna dosud zaslaná stanoviska, připomínky a námitky k projednávané územně plánovací dokumentaci zůstávají v platnosti. Konec lhůty pro jejich uplatnění byl posunut na 28.4.2022 včetně.

Kompletní návrh Změny ÚP, úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 28.4.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení termínu druhého veřejného projednání změny Z 3822/00