Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů s ochranou osobních údajů souvisejících, Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Obec Vestec, IČ: 00507644, se sídlem Vestecká 3, 252 50 Vestec, dále jen „Obec Vestec“.

Můžete nás kontaktovat na e-mailu podatelna@vestec.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: 313 035 501.

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Obec Vestec jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová

e-mail: anna.komeiserova@ksak.cz

tel.: + 420 777 023 415

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendy, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat zejména občany obce Vestec, zpracováváme následující osobní údaje občanů pro níže uvedené účely zpracování

Výběrová řízení – volná pracovní místa

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, výpis z rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení, životopis

Kategorie subjektu údajů – Účastníci výběrových řízení (uchazeči o zaměstnání)

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, členové výběrových komisí

Účel zpracování – Zajišťování agendy výběrových řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

Doba zpracování* – Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno, ponechán jen zápis z jednání komise a to po dobu 10 let

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (MŠ)

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis, popř. jiné údaje uchazeči uvedené

Kategorie subjektu údajů – Účastníci výběrových řízení

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, členové výběrových komisí

Účel zpracování – Zajišťování agendy výběrových řízení ředitelů příspěvkových organizací

Doba zpracování* – Po dobu výběrového řízení, neúspěšným uchazečům vráceny doklady, ostatní skartováno, ponechán jen zápis z jednání komise a to po dobu 10 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa

Kategorie subjektu údajů – Žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, odvolací orgán

Účel zpracování – Poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či částečném odmítnutí žádosti

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Seznamy voličů

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa

Kategorie subjektu údajů – Občané Vestce, občané jiné členské země EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území Vestce, kteří o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, občané, kterým svědčí právo zápisu do zvláštního seznamu voličů

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, zdravotnická či jiná obdobná zařízení, okrskové volení komise

Účel zpracování – Realizace aktivního volebního práva

Doba zpracování* – po dobu pobytu občana ve Vestci

Volební komise

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa

Kategorie subjektu údajů – Členové voleních komisí

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec

Účel zpracování – Organizační a technické zajištění a zabezpečení voleb (místních referend)

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Vydávání voličských průkazů

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa

Kategorie subjektu údajů –Žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec

Účel zpracování – Realizace aktivního volebního práva

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Zápis do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb – zákon o střetu zájmu

Zpracovávaný osobní údaj – Jméno a příjmení, datum a místo narození

Kategorie subjektu údajů –Veřejní funkcionáři

Kategorie příjemců údajů – Ministerstvo spravedlnosti

Účel zpracování –Evidence v registru oznámení – plnění zákonné povinnosti

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Stížnosti a petice

Zpracovávaný osobní údaj –Identifikační údaje podatele, adresa podatele stížnosti nebo členů petičního výboru a osob uvedených na podpisovém archu petice, popř. jiné osobní údaje jimi uvedené

Kategorie subjektu údajů – Stěžovatelé, podavatelé petic, členové petičního výboru

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, členové rady Obec Vestec, popř. další orgány (podle obsahu petice či stížnosti)

Účel zpracování – Vyřizování petic a stížností

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Silniční správní úřad

Zpracovávaný osobní údaj –Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje: telefon

Kategorie subjektu údajů –Účastníci řízení

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, Policie ČR, Obecní policie, žadatel

Účel zpracování – Vedení agendy silničního správního úřadu

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Agenda Czech Point

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, rodné číslo, číslo OP nebo jiného dokladu

Kategorie subjektu údajů – Žadatelé o výpis z registrů a rejstříků

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra

Účel zpracování – Vydání výpisů z registrů a registrů

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence obyvatel (ohlašovna)

Zpracovávaný osobní údaj – Adresa místa trvalého pobytu, údaje o jeho změně a zrušení

Kategorie subjektu údajů – Občané Vestce

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, Ministerstvo vnitra

Účel zpracování – Splnění zákonné povinnosti – evidence obyvatel

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi Rady OÚ a zasedáními zastupitelstva

Zpracovávaný osobní údaj –Identifikační údaje, adresa, kontakt (telefon, e-mail)

Kategorie subjektu údajů – Zaměstnanci Obec Vestec, členové Rady a zastupitelstva, členové komisí, výborů

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, Rada, zastupitelstvo, obyvatelé Vestce,

Účel zpracování – Příprava zpracování materiálů souvisejících se schůzemi Rady a zastupitelstva

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Adresář členů zastupitelstva a rady

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, zvláštní údaje (politické postoje/příslušnost)

Kategorie subjektu údajů – Členové zastupitelstva, členové komisí a výborů Obce Vestec

Kategorie příjemců údajů – Veřejnost (prostřednictvím webových stránek obce)

Účel zpracování –Vedení adresáře členů Zastupitelstva a Rady

Doba zpracování*- Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Poskytování dotací

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje

Kategorie subjektu údajů – Žadatelé, příjemci

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec

Účel zpracování – Poskytování dotací

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Soudní spory

Zpracovávaný osobní údaj –Identifikační údaje, adresa

Kategorie subjektu údajů – Účastníci řízení (žalobce, žalovaný)

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, místně příslušný soud, exekutorské úřady, externí právní poradce (advokát)

Účel zpracování – Soudní spory

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Smlouvy a objednávky

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojení

Kategorie subjektu údajů – Fyzické a právnické osoby, které uzavírají s Obec Vestec smlouvy

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, Rada, zastupitelstvo, ISRS, ISVZ, na vyžádání ostatní subjekty (soud, Policie, ÚOHS

Účel zpracování –Uzavírání smluv a objednávek na movité věci, nemovitosti a služby

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Evidence daní, poplatků a místních poplatků

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), bankovní spojení

Kategorie subjektu údajů – Fyzické a právnické osoby, které uzavírají s Obec Vestec smlouvy

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec, Rada, zastupitelstvo, ISRS, ISVZ, na vyžádání ostatní subjekty (soud, Policie, ÚOHS

Účel zpracování –Uzavírání smluv a objednávek na movité věci, nemovitosti a služby

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účetní evidence

Zpracovávaný osobní údaj –Identifikační údaje, adresa, číslo bankovního účtu

Kategorie subjektu údajů – Příjemci, plátci

Kategorie příjemců údajů – subjekty v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb

Účel zpracování – Účetní evidence

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Obecní policie

Zpracovávaný osobní údaj – Identifikační údaje fyzické osoby, údaje z evidence obyvatel

Kategorie subjektu údajů – Obviněný z přestupku

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec

Účel zpracování –Výkon přestupkové agendy v rámci samostatné působnosti Obce Vestec

Doba zpracování* – Lhůty uchování osobních údajů jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

SMS INFO (systém pro informování občanů)

Zpracovávaný osobní údaj – Jméno a příjmení, telefon

Kategorie subjektu údajů – Občané Vestce a občané, kteří o to projeví zájem

Kategorie příjemců údajů – Obec Vestec

Účel zpracování – Souhlas s uchováním OÚ

Doba zpracování* –Po dobu, kdy občan nepožádá o výmaz ze seznamu

*Obecní úřad má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich Vás však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze po Vašem předchozím souhlasu. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou povinnost.

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. dodatelům IT systémů – Triada, spol. s r.o. (IS MUNIS), IS MP Manager (obecní Policie), externímu IT poradci, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě změny bydliště z obce Vestce.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla Obecního úřadu, nebo pověřenci. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

  1. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  2. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  3. Ověřením totožnosti na podatelně Obec Vestec při podání žádosti
  4. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna). Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Souhlas s ukládáním cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.