Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Vestec, které se konaly 23. – 24. září 2022 lze nalézt na stránce www.volby.cz

Volby do Zastupitelstva obce Vestec se uskuteční ve dnech 23. – 24. září 2022. Současně s nimi budou ve Vestci probíhat volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Poslední řádné volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, tzn. že funkční období zastupitelstev obcí uplyne 6. října 2022. 

 

Informace pro voliče – Volby do zastupitelstva obce v roce 2022

Volební místnost pro všechny voliče v obci Vestec se nachází v budově mateřské školy Vestec (U Hřiště 576, Vestec), vedle fotbalového hřiště. Volební místnost bude otevřena v pátek 23. září 2022 od 14:00 – 22:00, a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 – 14:00. 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku – tedy v katastru obce Vestec. Pro objednání přenosné volební schránky volejte v úředních dnech na obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 a ve dnech voleb na tel. 724 09 09 07. Pochůzka bude probíhat v sobotu dopoledne.

Kdo může volit?

 • Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
 • Právo volit má občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (musí se jednat o registrovaný pobyt) a pokud sám požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů nejpozději ve středu 21. září 2022 do  16:00 na ohlašovně obecního úřadu ve Vestci (Vestecká 3, Vestec). Občané jiného členského státu EU, kteří o zápis požádali, zůstávají v dodatku stálého seznamu voličů zapsáni do doby, dokud sami nepožádali o vyškrtnutí nebo neztratili právo volit. Stěhováním v rámci České republiky právo volit nezaniká, informace o zápisu do dodatku stálého seznamu voličů se  „stěhuje“ spolu s voličem – občanem EU.

Žádost pro zápis voliče jiného státu EU do dodatku stálého seznamu voličů

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Kdy nemůžete volit?

Překážkami pro výkon volebního práva jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

Při souběhu voleb v roce 2022 obdrží volič ŠEDOU obálku pro volby do zastupitelstva obce a ŽLUTOU obálku pro volby do SENÁTU. Barva obálky odpovídá barvě hlasovacího lístku – šedá barva pro zastupitelstvo obce, žlutá barva pro senát.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku – ve volbách do Zastupitelstva obce v roce 2022 bude voleno 15 členů.

Hlasovací lístek JE NUTNÉ UPRAVIT jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno – pro volby do Zastupitelstva obce Vestec v roce 2022 můžete zvolit maximálně 15 kandidátů. Zvolíte-li méně než 15 kandidátů, je váš hlas stále platný.
 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Video – Jak upravit hlasovací lístek?

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Kdy může být hlasovací lístek neplatný?

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden upravený hlasovací lístek. Hlasovací lístek bez jakékoliv úpravy je neplatný. Také více hlasovacích lístků v úřední obálce znamená neplatný hlas.  Hlasovací lístek musí být vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný (pro zastupitelstvo obce ŠEDÉ HLASOVACÍ LÍSTKY = ŠEDÁ OBÁLKA). Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Kdo získá mandát?

Při sčítání hlasů mají přednost jednotliví kandidáti před celou stranou – na preference ve zvolené straně nebude brán zřetel (viz příklad vyhodnocení na obrázku). Nejprve se tedy přiřazují hlasy pro kandidáty; celkový počet hlasů pro stranu je dán součtem hlasů pro jednotlivé kandidáty.  Podle počtu hlasů jednotlivých stran se pak určí, kolik která strana získá mandátů v zastupitelstvu.
Teprve ve druhém kroku mohou vaše hlasy pro jednotlivé kandidáty těmto kandidátům pomoci k zisku některého z mandátů, které strana získala. To určují preferenční hlasy, které se počítají tak, že se celkový počet hlasů, které daná strana získala, vydělí počtem jejích kandidátů. Má-li některý kandidát nejméně o 10 procent více hlasů, než je takto stanovený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní listině na první místo.

Voličské průkazy

Pro volby do obecních zastupitelstev se voličské průkazy nevydávají.

Dokumenty starosty

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Vyrozumění o školení pro členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná

Oznámení pro voliče o době a místu konání voleb v roce 2022

Volby do obecních zastupitelstev – obecně

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Termín voleb

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení se zveřejní ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§ 3 odst. 1 zákona o volbách).

Systém voleb

Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.

Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné. Označí-li méně kandidátů, hlasovací lístek je stále platný.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Volič ale může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně od konce kandidátky. Například, pokud má strana 25 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas jen prvních 19 kandidátů ze strany, která od voliče získala křížek.

Rozdělení mandátů

Nejprve se sečtou hlasy, které dostala strana jako celek. Na základě toho se určí, kolik která strana získá mandátů v zastupitelstvu. Teprve ve druhém kroku mohou vaše hlasy pro jednotlivé kandidáty těmto kandidátům pomoci k zisku některého z mandátů, které strana získala. To určují preferenční hlasy, které se počítají tak, že se celkový počet hlasů, které daná strana získala vydělí počtem jejích kandidátů. Má-li některý kandidát nejméně o 10 procent více hlasů, než je takto stanovený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní listině na první místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje původní pořadí na kandidátce.

Jak kandidovat do obecního zastupitelstva?

Jak kandidovat do obecního zastupitelstva

Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, taxativně vymezuje § 20 zákona o volbách. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. 
K jednotlivým typům volebních stran uvádíme následující
 • postup při registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (viz § 6 a násl. citovaného zákona). K tomu, aby vznikla politická strana nebo politické hnutí, je třeba podat Ministerstvu vnitra návrh na registraci, připojit ve dvojím vyhotovení stanovy a petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby politická strana nebo politické hnutí vznikly;
 • koalice politických stran a politických hnutí, stejně jako sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů je uskupení vzniklé dohodou zúčastněných subjektů pro určité volby, vyjádřené podpisem statutárních zástupců politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní listinu podávají;
 • sdružení nezávislých kandidátů není občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; nemá postavení právnické osoby, které po splnění podmínek pro své konstituování získá občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra.Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí (viz. výše). Sdružení nezávislých kandidátů je volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.
Kandidáti
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6 (doc, 29 kB). Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jim být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona o volbách).
Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. svoji úplnou adresu) a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách). Vzor prohlášení kandidáta je k dispozici v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6 (doc, 24 kB).
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2010. Požadovaný počet podpisů uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registrační úřad. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí být splněna také podmínka trvalého pobytu voliče v obci. Kdo je voličem je uvedeno v § 4 odst. 1 a 2 zákona o volbách. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. V případě petice není žádný vzor k dispozici.
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě, má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Volí-li se tedy zastupitelstvo obce např. o 7 členech, lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů, v případě zastupitelstva obce o 6 členech, pak 8 kandidátů, zastupitelstva obce o 5 členech, 6 kandidátů.
Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb.
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách, nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.
Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
Posouzení a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana registračním úřadem dle § 23 odst. 1 zákona o volbách ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb nedostatky odstranila.
Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dní přede dnem voleb o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 2 zákona o volbách), o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách) nebo pokud kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách o registraci kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách).
Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta, i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany u příslušného krajského soudu.
Volební kampaň
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.
Vyhlášení voleb – dle § 3 odst. 1 zákona o volbách prezident republiky vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním

Chronologické shrnutí

Před vyhlášením voleb (z převážné části) 
 • sepsání kandidátní listiny + petice (v případě volebních stran, u kterých ji zákon vyžaduje)
 • sběr podpisů pod petici
 • registrace politické strany nebo politického hnutí u Ministerstva vnitra
Po vyhlášení voleb do 
 • 66 dnů přede dnem voleb (do 16 hodin) – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 • 66-60 dnů přede dnem voleb – možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 • 53 dnů přede dnem voleb – odstranění závad na kandidátních listinách
  (§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/
 • 30 dnů přede dnem voleb – delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
 • 48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách)

Sdělení pro registrační úřady

Údaj o počtu cizinců potřebný pro zjištění počtu obyvatel obce