Rozhodnutí – společné povolení pro stavební záměr „Výstavba dopravní infrastruktury a inženýrských sítí Jesenice 8 – dostavba území“

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
25.5.2022
Sejmuto dne:
9.6.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu posoudil žádost, kterou podala GENIUS LOCI DEVELOPER a.s., a.s., IČO 26773830, a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb. schvaluje stavební záměr na stavbu „Výstavba dopravní infrastruktury a inženýrských sítí Jesenice 8 – dostavba území“, výstavba komunikací, VO a dešťová kanalizace (odvodnění komunikací), vše v k.ú. Jesenice u Prahy.

Černošice společné povolení Jesenice 8