Usnesení – přerušení územního řízení ve věci umístění záměru Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
13.2.2024
Sejmuto dne:
28.2.2024

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, jako příslušný správní orgán, přerušuje podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, územní řízení zahájené na základě žádosti, kterou dne 29.7.2019 podal Středočeský kraj, IČO 70891095, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001, kterou zastupuje na základě plné moci TUBES spol. s r.o., IČO 25062255, ve věci umístění záměru Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1 na pozemcích mj. v k.ú. Vestec, a to z důvodu nasvědčující předběžné otázce, neboť rozsudkem soudu bylo zrušeno podkladové rozhodnutí k územnímu řízení týkající se povolení výjimky z ochrany živočichů. Územní řízení zůstává přerušeno do doby ukončení dalšího řízení vedeného jiným správních orgánem ve věci povolení výjimek ze zákazů stanovených v § 50 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Úplné_znění_Přerušení_řízení_Vestecká_spojka_00544_2024.pdf