Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
4.2.2024
Sejmuto dne:
12.3.2024

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny Z 2984/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 05. 03. 2024 od 09:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy a VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 12. 03. 2024 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

00453_VV_Ozn_projednani_Z2984_vlny09.pdf