Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
28.6.2022
Sejmuto dne:
4.8.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z3498/26, Z 3499/26 a Z3500/26 vlny 26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“). Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 28.7.2022 od 11:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy Změn ÚP, úplný návrh na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 04.08.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení změn vlny 26.pdf