VV – Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství dle lesního zákona

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
7.11.2022
Sejmuto dne:
8.12.2022

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE_16212 ze dne 2.4.2020,  ve znění opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021.

Od 1.1.2023 bude platit opatření obecné povahy v tomto úplném znění:

  1. V lesích na území ČR, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
  2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí :

2.1. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 m, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně však 20 m, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 m pro vytvoření porostního pláště;

2.2. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.1., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.

MZ_OOP_MZE-59640/2022-16212.pdf

Příloha č. 1 – seznam dotčených katastrálních území.pdf