Územní plán 2006

Najdete zde všechny výkresy Územního plánu sídelního útvaru Vestec a příslušné vyhlášky ve stavu ke dni schválení změny ÚpnSÚ Vestec č. 3, tj. k 2. březnu 2006. Jednotlivé výkresy najdete také v odkazu Mapa obce, kde je lze kombinovat s dalšími mapovými vrstvami.

Výkresy územního plánu sídelního útvaru Vestec

1. Funkční využití území

2. Doprava

3. Vodní hospodářství

4. Energetika a spoje

5. Zeleň, plán ÚSES

6. Vyhodnocení ZPF

7. Veřejně prospěšné stavby

Vyhlášky o závazných částech územního plánu

Vyhláška č. 2/1998 o závazných částech územního plánu

Vyhláška č. 1/2000 o závazných částech územního plánu po změně č. 1

Vyhláška č. 2/2000 o závazných částech územního plánu po změně č. 2

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu po změně č. 3

Zadané změny a návrhy změn

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Vestec pro lokalitu Mateřské školy

VÝSLEDEK Projednání zadání změny s orgány státní správy

NÁVRH ZMĚNY Č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Vestec – Květen 2008

Územní plán sídelního útvaru Vestec – změna č. 4, nabytí účinnosti 1.11.2008

ZMĚNA Č. 5 ÚPNSÚ VESTEC

Urbanistické studie

Rozvojová lokalita Z8 – 1_Situace širších vztahů 1

Rozvojová lokalita Z8 – 2_Situace širších vztahů 2

Rozvojová lokalita Z8 – 3_Situace

Rozvojová lokalita Z8 – 4_Technická situace

Rozvojová lokalita Z8 – US Vestec I.

Ucelená urbanistická studie Ing. Arch.Zdeňka Ouředníčka