Obligatorische Offenlegungen

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví sdie Struktur der über das verpflichtete Unternehmen veröffentlichten Informationen gemäß § 5 Abs. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 106/1999 Slg. über den freien Zugang zu Informationen in seiner geänderten Fassung.

 

Název

Obecní úřad Vestec, Obec Vestec

Kontaktní spojení

Postanschrift:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec
Úřední hodiny: Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00,  Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Telefonní čísla : Kontakt
Čísla faxu: Obecní úřad Vestec fax.: 241 931 335
Adresa internetové stránky: https://www.vestec.cz
Adresse des e-Mailrooms: podatelna@vestec.cz 
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: tajemnik@vestec.cz
Další elektronické adresy:  Redakce Vesteckých listů redakce@vestec.cz
Starosta obce – email: starosta@vestec.cz
Místostarostka – email: mistostarostka@vestec.cz
Místostarosta – email: mistostarosta@vestec.cz
Administrátor webových stránek – email: office@freshservices.cz

Bankverbindung

Číslo účtu: 0388054389; kód banky: 0800

IČ/DIČ

IČ: 507644

DIČ: CZ00507644

Žádosti o informace

Entgegennahme von Anträgen und sonstigen Eingaben in der Gemeinde Vestec

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec

Telefonicky na telefon 241 931 732

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

Email: podatelna@vestec.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a)       komu je určena

b)       že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona

c)       u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)

d)       u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

e)       adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona,  vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost

a)       musí být srozumitelná

b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c)       nesmí být formulována příliš obecně.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

·         vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

·         vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

·         konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Abhilfemaßnahmen

Odvolání:

1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání

2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci

b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)

c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím

d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v podatelně obecního úřadu Vestec.

Pomocník Obecního úřadu Vestec – zpracované nejčastější životní situace spoluobčanů

Popisy postupů upravuje a vydává také Portál veřejné správy České Republiky (Stačí v levém menu vybrat příslušnou kategorii a nabídne se Vám velice srozumitelný návod).

 

Předpisy

Dekrete und Verordnungen der Gemeinde Vestec

Die wichtigsten Vorschriften

Ein Überblick über die wichtigsten Vorschriften, nach denen die Gemeinde Vestec handelt und Entscheidungen trifft. Diese Verordnungen können im Büro der örtlichen Behörde eingesehen werden.

Zu den wichtigsten Vorschriften, nach denen die Gemeinde handelt und Entscheidungen trifft, gehören die folgenden Rechtsnormen in der jeweils geänderten und ergänzten Fassung:

 • Gesetz Nr. 367/1990 Slg. und Gesetz Nr. 128/2000 Slg. über Gemeinden, geändert durch Gesetz Nr. 2/2003 Slg.
 • Gesetz Nr. 301/2000 Slg. über Personenstandsregister
 • Durchführungsverordnung Nr. 207/2001 zum Gesetz über das Meldewesen
 • Dekret. 97/1961 Sammlung der Zentralstelle für Angelegenheiten des Nationalkomitees über Gemeindenamen, Straßenbezeichnungen und Hausnummern
 • Arbeitsgesetzbuch
 • Gesetz Nr. 412/2005 Slg. über den Schutz von Verschlusssachen und über die Sicherheitsüberprüfung
 • Gesetz Nr. 101/2000 Slg. über den Schutz personenbezogener Daten
 • Nein. 513/1991 Slg. - Handelsgesetzbuch
 • Gesetz Nr. 106/1999 Slg. über den freien Zugang zu Informationen
 • Dekret Nr. 442/2006 - legt die Struktur der Informationen nach dem Gesetz Nr. 106/1999 Slg. fest.
 • Regierungsverordnung Nr. 173/2006 über die Grundsätze für die Festlegung von Gebühren und Entgelten für die Bereitstellung von Informationen gemäß Gesetz Nr. über den freien Zugang zu Informationen
 • Gesetz Nr. 365/2000 Slg. über Informationssysteme der öffentlichen Verwaltung
 • Gesetz Nr. 81/2006 Slg. zur Änderung des Gesetzes Nr. 365/2000 Slg. über Informationssysteme der öffentlichen Verwaltung
 • Gesetz Nr. 227/2000 Slg. über die elektronische Signatur
 • Ord. 495/2004 Slg. zur Durchführung des Gesetzes Nr. 227/2000 Slg.
 • Dekret. Nr. 496/2004 Slg. des Ministeriums für Informatik der Tschechischen Republik über elektronische Poststellen
 • Gesetz Nr. 500/2004 - Verwaltungsgesetzbuch
 • Gesetz Nr. 159/2006 über Interessenkonflikte

Diese Rechtsnormen werden ergänzt durch Verordnungen und Vorschriften der Gemeinde Vestec . Sie können auch im Gemeindeamt während der Bürozeiten und an offiziellen Tagen eingesehen werden.

Andere Linkswo Sie die erforderlichen Informationen über die gesetzlichen Normen erhalten können:

Regierung der Tschechischen Republik mit Links zu den einzelnen Ministerien: www.vlada.cz

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací v obci Vestec

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady . Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem obce.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
Materiálové náklady pořízení kopií   v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování     (viz.Interní sazebník obce Vestec)
Náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
Odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
Práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Další náklady samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

(IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací )

Ostatní prokazatelné náklady

 

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Interní sazebník obce Vestec:

I. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 …4 Kč,
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 …10 Kč,
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 …15Kč

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8 Kč,
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 30 Kč,
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady z použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádného rozsáhlého vyhledávání 208 Kč;

Obecná žádost obce Vestec Bewerbung allgemein.doc

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Vestec

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Vestec

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2020_výroční zpráva

2019_výroční zpráva

2018_výroční zpráva

2017_výroční zpráva

2016_výroční zpráva

2015_výroční zpráva

2014_výroční zpráva

2013_výroční zpráva

2012_výroční zpráva

2011_výroční zpráva

2010_výroční zpráva

2009_výroční zpráva

2008_výroční zpráva

Archiv podaných žádostí o informace

2020_seznam předaných podkladů žadatelům

2019_seznam předaných podkladů žadatelům

2018_seznam předaných podkladů žadatelům

2017_seznam předaných podkladů žadatelům