Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obecní úřad Vestec, Obec Vestec

3. Organizační struktura

Orgány obce jsou Zastupitelstvo obce, Rada obce, Starosta, Obecní úřad, Obecní policie. Starosta jmenuje tajemníka obecního úřadu.

Kontakty na vedení obce

Kontakty na zaměstnance úřadu

Kontakty na Obecní policii

 

Komise a výbory obce:

Finanční výbor 
Kontrolní výbor 
Komise pro ochranu životního prostředí
Redakční komise

Organizace zřizované obcí:

Mateřská škola Vestec, p.o.
Sportoviště obce Vestec, p.o.
Technické služby obce Vestec, p.o.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec
4.3. Úřední hodiny: úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla : kontakty
4.5 Adresa internetové stránky: https://vestec.cz
4.6 Adresa e-podatelny: podatelna@vestec.cz 
4.7 Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: tajemnik@vestec.cz
Další elektronické adresy:  Redakce Vesteckých listů redakce@vestec.cz
Starosta obce – email: starosta@vestec.cz
Místostarosta – email: mistostarosta@vestec.cz
4.8 Datová schránka: cytasj8

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 0388054389; kód banky: 0800

Tento účet je určen pro úhradu místních poplatků, správních poplatků, pokut a nákladů řízení.

Místní poplatky a správní poplatky lze platit také v hotovosti v podatelně obecního úřadu (Vestecká 3, Vestec, přízemí) v úředních hodinách. V podatelně lze také platit platebními kartami.

6. IČO

IČO: 00 507 644 (Obec Vestec)

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátce DPH.

9. Žádosti o informace

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., lze podat ústně nebo písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a)       komu je určena
b)       že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
c)       u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
d)       u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
e)       adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona,  vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost

a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c)       nesmí být formulována příliš obecně.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

·         vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
·         vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
·         konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Odvolání:

1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci
b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání v obci Vestec

 • Písemně na adresu: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, popř. také elektronickou poštou na email: podatelna@vestec.cz
 • Telefonicky na telefon 313 035 501
 • Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Datovou schránkou žadatele: DS: cytasj8

11. Předpisy

Vyhlášky a nařízení obce Vestec

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vestec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č.  367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákoník práce
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
 • nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • zák. č. 500/2004 – Správní řád
 • zák. č. 159/2006 o střetu zájmů

11.2 Vydané právní předpisy

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Vestec . Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v  úředních dnech a hodinách.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady . Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem obce.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
Materiálové náklady pořízení kopií   v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování     (viz. Interní sazebník obce Vestec)
Náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
Odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
Práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Další náklady samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

(IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací )

Ostatní prokazatelné náklady

 

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Interní sazebník obce Vestec:

I. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 …4 Kč,
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 …10 Kč,
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 …15Kč

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 30 Kč,
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádného rozsáhlého vyhledávání 208 Kč;

Obecná žádost obce Vestec Žádost obecná.doc

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před poskytnutím informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací obcí Vestec nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona – obec Vestec neposkytla žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

2023_výroční zpráva

2022_výroční zpráva

2021_výroční zpráva

2020_výroční zpráva

2019_výroční zpráva

2018_výroční zpráva

2017_výroční zpráva

2016_výroční zpráva

2015_výroční zpráva

2014_výroční zpráva

2013_výroční zpráva

2012_výroční zpráva

2011_výroční zpráva

2010_výroční zpráva

2009_výroční zpráva

2008_výroční zpráva

Žádosti o informace za rok 2024

poskytnutí informace 01/2024

poskytnutí informace 02/2024

poskytnutí informace 03/2024

poskytnutí informace 04/2024

poskytnutí informace 05/2024

poskytnutí informace 06/2024

poskytnutí informace 07/2024

poskytnutí informace 08/2024

poskytnutí informace 09/2024

poskytnutí informace 10/2024

poskytnutí informace 11/2024

poskytnutí informace 12/2024

poskytnutí informace 13/2024

poskytnutí informace 14/2024

poskytnutí informace 15/2024

Žádosti o informace za rok 2023

poskytnutí informace 01/2023

poskytnutí informace 02/2023

poskytnutí informace 03/2023

poskytnutí informace 04/2023 - částečné

poskytnutí informace 05/2023

poskytnutí informace 06/2023

poskytnutí informace 07/2023

poskytnutí informace 08/2023

poskytnutí informace 09/2023

poskytnutí informace 10/2023

poskytnutí informace 11/2023

poskytnutí informace 12/2023

poskytnutí informace 13/2023

poskytnutí informace 14/2023

poskytnutí informace 15/2023

poskytnutí informace 16/2023

poskytnutí informace 17/2023

poskytnutí informace 18/2023

poskytnutí informace 19/2023

poskytnutí informace 20/2023

poskytnutí informace 21/2023

poskytnutí informace 22/2023

poskytnutí informace 23/2023

poskytnutí informace 24/2023

Žádosti o informace za rok 2022

poskytnutí informace 01/2022

poskytnutí informace 02/2022

poskytnutí informace 03/2022

poskytnutí informace 04/2022

poskytnutí informace 05/2022

poskytnutí informace 06/2022

Seznam poskytnutých podkladů k žádostem o informace z let 2017-2021

2021_seznam předaných podkladů žadatelům

2020_seznam předaných podkladů žadatelům

2019_seznam předaných podkladů žadatelům

2018_seznam předaných podkladů žadatelům

2017_seznam předaných podkladů žadatelům