Mandatory disclosures

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví sthe structure of information published about the obliged entity pursuant to Section 5(1) and (2) of Act No. 106/1999 Coll., on free access to information, as amended.

 

Name

Obecní úřad Vestec, Obec Vestec

Kontaktní spojení

Contact postal address:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec
Úřední hodiny: Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00,  Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Telefonní čísla : Contact
Čísla faxu: Obecní úřad Vestec fax.: 241 931 335
Adresa internetové stránky: https://www.vestec.cz
Address of the e-Mailroom: podatelna@vestec.cz 
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: tajemnik@vestec.cz
Další elektronické adresy:  Redakce Vesteckých listů redakce@vestec.cz
Starosta obce – email: starosta@vestec.cz
Místostarostka – email: mistostarostka@vestec.cz
Místostarosta – email: mistostarosta@vestec.cz
Administrátor webových stránek – email: office@freshservices.cz

Bank connection

Číslo účtu: 0388054389; kód banky: 0800

IČ/DIČ

IČ: 507644

DIČ: CZ00507644

Žádosti o informace

Receipt of applications and other submissions in the municipality of Vestec

The municipality shall provide the information to the applicant upon request or by publication.

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec

Telefonicky na telefon 241 931 732

A written request for information is also a request made by e-mail.

Email: podatelna@vestec.cz

Upon oral request, the municipality will provide oral information on simple matters. However, an oral request cannot be the basis for a decision in an administrative procedure.

If information is not provided to the applicant in response to a verbal request, or if the applicant does not consider it sufficient, the request must be made in writing.

The written request must clearly show:

(a) to whom it is addressed

(b) that the applicant seeks the provision of information within the meaning of this Act

(c) in the case of natural persons, who submits it (name, surname, date of birth, address of permanent residence or, if not registered as a permanent resident, residential address and address for service if different from the address of permanent residence or residential address)

(d) for legal persons, the name, identification number, registered office address and address for service, if different from the registered office address

(e) delivery address means also an electronic address.

If the application does not contain the above-mentioned requirements, it is not an application within the meaning of this Act.

If the lack of information about the applicant hinders the procedure for processing requests for information under this Act, the municipal authority shall invite the applicant within 7 calendar days of the submission of the request to complete the request and shall warn him that if he fails to comply with this invitation within 30 days of the date of delivery of the invitation, the request shall be abandoned.

Written request

(a) be intelligible

(b) it must be clear what information is requested

(c) it must not be phrased too broadly.

If the application is unclear, it is not clear what information is requested or is formulated in too general a manner, the applicant shall be invited to clarify the application within 7 days of the submission of the application. If the applicant fails to specify the application within 30 days of the date of receipt of the invitation, the decision shall be taken to reject the application.

If the information requested is not relevant to its remit, it shall defer the request and communicate this reasoned fact to the applicant within 7 days of receipt of the request.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

The deadline for providing information may be extended by the municipality for serious reasons, but not more than 10 days. Serious reasons are:

·         vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

·         vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

·         konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

The applicant must always be demonstrably informed of the extension of the time limit and the reasons for it in good time before the expiry of the time limit for providing the information.

If the municipality does not grant the application, even in part, it shall issue a decision rejecting the application or rejecting part of the application, except where the application is deferred, within the time limit for dealing with applications.

If the request is not granted on the grounds of the protection of trade secrets or the protection of the rights of third parties to the subject matter of the copyright, the reasons for the decision must state who exercises the right to the trade secret or who exercises the property rights to the subject matter of the copyright, if that person is known to the municipality.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Remedies

Odvolání:

1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání

2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Complaint about the procedure for dealing with a request for information:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci

b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)

c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím

d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

The complaint shall be decided by the superior authority.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v podatelně obecního úřadu Vestec.

Pomocník Obecního úřadu Vestec – zpracované nejčastější životní situace spoluobčanů

Popisy postupů upravuje a vydává také Portál veřejné správy České Republiky (Stačí v levém menu vybrat příslušnou kategorii a nabídne se Vám velice srozumitelný návod).

 

Předpisy

Decrees and Ordinances of the Municipality of Vestec

The most important regulations used

An overview of the most important regulations under which the municipality of Vestec acts and makes decisions. These regulations can be consulted in the office of the local authority.

Among the most important regulations under which the municipality acts and makes decisions are the following legal norms as amended and supplemented from time to time:

 • Act No. 367/1990 Coll. and Act No. 128/2000 Coll. on Municipalities, as amended by Act No. 2/2003 Coll.
 • Act No. 301/2000 Coll. on civil registers
 • Implementing Decree No. 207/2001 to the Act on Civil Registration
 • decree. 97/1961 Coll. of the Central Office for National Committee Affairs on municipal names, street markings and house numbering
 • Labour Code
 • Act No. 412/2005 Coll. on the protection of classified information and on security clearance
 • Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data
 • No. 513/1991 Coll. - Commercial Code
 • Act No. 106/1999 Coll. on free access to information
 • Decree No. 442/2006 - establishes the structure of information according to Act No. 106/1999 Coll.
 • Government Decree No. 173/2006 on the principles for setting fees and royalties for the provision of information under Act No. on free access to information
 • Act No. 365/2000 Coll. on public administration information systems
 • Act No. 81/2006 Coll., amendment to Act No. 365/2000 Coll. on public administration information systems
 • Act No. 227/2000 Coll. on electronic signature
 • Ord. 495/2004 Coll., implementing Act No. 227/2000 Coll.
 • decree. No. 496/2004 Coll. of the Ministry of Informatics of the Czech Republic on electronic mailrooms
 • Act No. 500/2004 - Administrative Code
 • Act No. 159/2006 on conflict of interest

These legal standards are complemented by ordinances and regulations of the municipality of Vestec . They can also be consulted at the municipal office during office hours and on official days.

Other linkswhere you can get the information you need on the legal standards:

Government of the Czech Republic with links to individual ministries: www.vlada.cz

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací v obci Vestec

 • The publication of information is carried out by the municipality at its own expense.
 • The municipality is entitled to charge a fee for providing information on the basis of a request (oral or written). The amount of the fee for the provision of the information shall be determined by the officer in charge of providing the information in accordance with the schedule of fees set out below.
 • If a royalty has been agreed in the licence agreement, the costs cannot be claimed.
 • The prices specified in the Tariff do not apply to the issue of copies, copies, photocopies and extracts from official files, for which administrative fees are levied according to item 3 of the Tariff of Administrative Fees, which forms an annex to Act No. 368/1992 Coll. on Administrative Fees, as amended.
 • If the municipality requires payment for the provision of the information, it shall notify the applicant in writing prior to the provision of the information.
 • If the municipality fails to comply with its notification obligation to the applicant under the preceding paragraph, it shall lose its right to reimbursement.
 • The provision of the information is conditional upon payment of the required fee. If the applicant fails to pay the fee within 60 days of the date of notification of the amount of the required fee, the municipality shall withdraw the application. The time limit shall not run while the complaint against the amount of the requested payment is being processed.
 • The final price for the provision of information is the sum of the partial prices listed in the tariff.
 • The reimbursement is a revenue of the municipality.

Tariff of charges

Costs associated with extremely extensive information retrieval Hourly rates derived from the cost of salaries, wages and other personnel costs associated with an exceptionally large search for information
Material costs pořízení kopií   v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování     (viz.Interní sazebník obce Vestec)
Cost of technical data carriers dle aktuálních cen technických nosičů dat
Sending information to the applicant
 • sending information by e-mail - pro-rata amount for the time of sending the information according to the terms and conditions of the service provider
 • packing (flat rate)
 • postage according to the current price list
 • telephone charges (including fax) according to the current price list of the service provider
Working with archives dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Other costs samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

(IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací )

Other demonstrable costs

 

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Interní sazebník obce Vestec:

I. Cost of copies

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 …4 Kč,
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 …10 Kč,
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 …15Kč

II. Costs of technical data media measures

 • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8 Kč,
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 30 Kč,
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;

III. Cost of sending the information to the applicant

 • náklady z použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;

IV. Costs of exceptionally extensive information retrieval

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádného rozsáhlého vyhledávání 208 Kč;

Obecná žádost obce Vestec Application general.doc

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Vestec

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Vestec

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2020_Annual Report

2019_annual report

2018_annual report

2017_annual report

2016_annual report

2015_annual report

2014_annual report

2013_Annual Report

2012_Annual Report

2011_annual report

2010_annual report

2009_annual report

2008_annual report

Archive of requests for information

2020_list of documents forwarded to applicants

2019_list of documents forwarded to applicants

2018_list of documents forwarded to applicants

2017_list of documents forwarded to applicants