Mandatory disclosures

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví sthe structure of information published about the obliged entity pursuant to Section 5(1) and (2) of Act No. 106/1999 Coll., on free access to information, as amended.

 

Název

Obecní úřad Vestec, Obec Vestec

Kontaktní spojení

Contact postal address:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká 3, 252 50 Vestec
Úřední hodiny: Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00,  Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Telefonní čísla : Contact
Čísla faxu: Obecní úřad Vestec fax.: 241 931 335
Adresa internetové stránky: https://www.vestec.cz
Address of the e-Mailroom: podatelna@vestec.cz 
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: tajemnik@vestec.cz
Další elektronické adresy:  Redakce Vesteckých listů redakce@vestec.cz
Starosta obce – email: starosta@vestec.cz
Místostarostka – email: mistostarostka@vestec.cz
Místostarosta – email: mistostarosta@vestec.cz
Administrátor webových stránek – email: office@freshservices.cz

Bank connection

Číslo účtu: 0388054389; kód banky: 0800

IČ/DIČ

IČ: 507644

DIČ: CZ00507644

Žádosti o informace

Receipt of applications and other submissions in the municipality of Vestec

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec

Telefonicky na telefon 241 931 732

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

Email: podatelna@vestec.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a)       komu je určena

b)       že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona

c)       u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)

d)       u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

e)       adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona,  vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost

a)       musí být srozumitelná

b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c)       nesmí být formulována příliš obecně.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

·         vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

·         vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

·         konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

Remedies

Odvolání:

1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání

2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci

b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)

c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím

d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v podatelně obecního úřadu Vestec.

Pomocník Obecního úřadu Vestec – zpracované nejčastější životní situace spoluobčanů

Popisy postupů upravuje a vydává také Portál veřejné správy České Republiky (Stačí v levém menu vybrat příslušnou kategorii a nabídne se Vám velice srozumitelný návod).

 

Předpisy

Decrees and Ordinances of the Municipality of Vestec

The most important regulations used

An overview of the most important regulations under which the municipality of Vestec acts and makes decisions. These regulations can be consulted in the office of the local authority.

Among the most important regulations under which the municipality acts and makes decisions are the following legal norms as amended and supplemented from time to time:

 • Act No. 367/1990 Coll. and Act No. 128/2000 Coll. on Municipalities, as amended by Act No. 2/2003 Coll.
 • Act No. 301/2000 Coll. on civil registers
 • Implementing Decree No. 207/2001 to the Act on Civil Registration
 • decree. 97/1961 Coll. of the Central Office for National Committee Affairs on municipal names, street markings and house numbering
 • Labour Code
 • Act No. 412/2005 Coll. on the protection of classified information and on security clearance
 • Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data
 • No. 513/1991 Coll. - Commercial Code
 • Act No. 106/1999 Coll. on free access to information
 • Decree No. 442/2006 - establishes the structure of information according to Act No. 106/1999 Coll.
 • Government Decree No. 173/2006 on the principles for setting fees and royalties for the provision of information under Act No. on free access to information
 • Act No. 365/2000 Coll. on public administration information systems
 • Act No. 81/2006 Coll., amendment to Act No. 365/2000 Coll. on public administration information systems
 • Act No. 227/2000 Coll. on electronic signature
 • Ord. 495/2004 Coll., implementing Act No. 227/2000 Coll.
 • decree. No. 496/2004 Coll. of the Ministry of Informatics of the Czech Republic on electronic mailrooms
 • Act No. 500/2004 - Administrative Code
 • Act No. 159/2006 on conflict of interest

These legal standards are complemented by ordinances and regulations of the municipality of Vestec . They can also be consulted at the municipal office during office hours and on official days.

Other linkswhere you can get the information you need on the legal standards:

Government of the Czech Republic with links to individual ministries: www.vlada.cz

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací v obci Vestec

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady . Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem obce.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
Materiálové náklady pořízení kopií   v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování     (viz.Interní sazebník obce Vestec)
Náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
Odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
Práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Další náklady samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

(IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací )

Ostatní prokazatelné náklady

 

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Interní sazebník obce Vestec:

I. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 …4 Kč,
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 …10 Kč,
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 …15Kč

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8 Kč,
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 30 Kč,
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady z použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádného rozsáhlého vyhledávání 208 Kč;

Obecná žádost obce Vestec Application general.doc

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Vestec

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. Obec Vestec

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2020_výroční zpráva

2019_výroční zpráva

2018_výroční zpráva

2017_výroční zpráva

2016_výroční zpráva

2015_výroční zpráva

2014_výroční zpráva

2013_výroční zpráva

2012_výroční zpráva

2011_výroční zpráva

2010_výroční zpráva

2009_výroční zpráva

2008_výroční zpráva

Archiv podaných žádostí o informace

2020_seznam předaných podkladů žadatelům

2019_seznam předaných podkladů žadatelům

2018_seznam předaných podkladů žadatelům

2017_seznam předaných podkladů žadatelům